Inleiding

19 oktober 2021

IL Interactief spinnenweb v1 Bronnen en materialen (Macro) Bronnen en materialen (Meso) Bronnen en materialen (Micro) Docentenrollen (Macro) Docentenrollen (Meso) Docentenrollen (Micro) Groeperingsvormen (Macro) Groeperingsvormen (Meso) Groeperingsvormen (Micro) Leeractiviteiten (Macro) Leeractiviteiten (Meso) Leeractiviteiten (Micro) Leerdoelen (Macro) Leerdoelen (Meso) Leerdoelen (Micro) Leerinhoud (Macro) Leerinhoud (Meso) Leerinhoud (Micro) Leeromgeving (Macro) Leeromgeving (Meso) Leeromgeving (Micro) Tijd (Macro) Tijd (Meso) Tijd (Micro) Toetsing (Macro) Toetsing (Meso) Toetsing (Micro) Visie (Macro) Visie (Meso) Visie (Micro) De kern en de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen van het curriculum die nodig zijn bij het (plannen van) leren door leerlingen. De curriculumniveaus (macro, meso en micro) verwijzen naar verschillende systeemniveaus waarop afspraken kunnen worden vastgelegd over het curriculum.

​Klik op een knooppunt van het curriculaire spinnenweb voor meer informatie, instrumenten, of verdiepende vragen.

Legenda

rond-blauw-macro Macro (nationaal niveau)

rond-wit-meso Meso (schoolniveau)

rond-oranje-micro Micro (lesniveau)

Hotspots

Leerdoelen (Macro)

De doelen die in het onderwijs gerealiseerd dienen te worden. Deze worden onder andere omschreven in de kerndoelen, eindtermen en in de referentieniveaus taal en rekenen.

Leerdoelen (Meso)

Alle kennis, vaardigheden en houdingen die zijn af te leiden uit de leerdoelen op schoolniveau. Dit geeft invulling aan het onderwijsleerproces.

Leerdoelen (Micro)

Alle kennis, vaardigheden en houdingen die gekoppeld zijn aan een lessenreeks, project of thema.

Leerinhoud (Macro)

Alle kennis, vaardigheden en houdingen die afgeleid kunnen worden van de leerdoelen op macro-niveau.

Leerinhoud (Meso)

Alle kennis, vaardigheden en houdingen die zijn af te leiden uit de leerdoelen op schoolniveau. Dit geeft invulling aan het onderwijsleerproces.

Leerinhoud (Micro)

Alle kennis, vaardigheden en houdingen die gekoppeld zijn aan een lessenreeks, project of thema.

Leeractiviteiten (Macro)

Op landelijk niveau bestaan hierover geen formele uitspraken. Dit wordt vooral op meso en micro-niveau uitgewerkt.

Leeractiviteiten (Meso)

De pedagogisch-didactische aanpak van de school.

Leeractiviteiten (Micro)

Het scala aan handelingen die leerlingen uitvoeren tijdens het onderwijsleerproces.

Docentenrollen (Macro)

Op landelijk niveau bestaan hierover weinig formele uitspraken. Dit wordt vooral op meso en micro-niveau uitgewerkt.

Docentenrollen (Meso)

Alle rollen en taken die binnen een school vervuld worden om het leerproces van leerlingen in goede banen te leiden.

Docentenrollen (Micro)

Dit betreft alle rollen die leraren en andere begeleiders vervullen tijdens het onderwijsleerproces om het leren te bevorderen.

Bronnen en materialen (Macro)

Op landelijk niveau worden geen bronnen en materialen voorgeschreven. Dit wordt vooral op meso en micro-niveau uitgewerkt.

Bronnen en materialen (Meso)

Alle middelen waarmee leerlingen leren. Vaak zal hierover schoolbreed besloten worden.

Bronnen en materialen (Micro)

Dit betreft alle papieren en digitale materialen die een onderwijsleerproces ondersteunen.

Groeperingsvormen (Macro)

Op landelijk niveau worden hierover weinig formele uitspraken gedaan. Dit wordt vooral op meso en micro-niveau uitgewerkt.

Groeperingsvormen (Meso)

Alle beredeneerde keuzes rondom omvang en samenstelling van klassen en groepen.

Groeperingsvormen (Micro)

Dit betreft de groepsindeling binnen de les, lessenreeks of het project.

Leeromgeving (Macro)

De overheid schrijft geen bronnen en materialen voor. Dit wordt vooral op meso en micro-niveau uitgewerkt.

Leeromgeving (Meso)

Alle uitspraken over waar het leren plaatsvindt en hoe deze fysieke of digitale ruimtes worden ingericht.

Leeromgeving (Micro)

Dit betreft de indeling en aankleding van de plaats waar het leren van leerlingen binnen een les, lessenreeks of project plaatsvindt.

Tijd (Macro)

Alle landelijke afspraken over lesuren en onderwijstijden. Scholen moeten zich houden aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd.

Tijd (Meso)

Afspraken op school over wanneer welke onderdelen op het lesrooster staan en de verdeling van leerinhouden en toetsen over het jaar.

Tijd (Micro)

De hoeveelheid tijd die een les, lessenreeks of project in beslag neemt en hoe de tijdsverdeling over de verschillende leeractiviteiten er uit ziet.

Toetsing (Macro)

Alle landelijke afspraken over de wijze waarop het leren van leerlingen wordt getoetst.

Toetsing (Meso)

Afspraken op school over het toetsen, beoordelen en waarderen van wat leerlingen hebben geleerd.

Toetsing (Micro)

De wijze waarop leerlingen beoordeeld worden en het leren gewaardeerd wordt.

Visie (Macro)

De globale richting van waartoe het leren op scholen in Nederland plaasvindt. Het onderwijs dient een bijdrage te leveren aan kennisverwerving, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting.

Visie (Meso)

De globale richting van waartoe het leren plaatsvindt op een school.

Visie (Micro)

Waartoe leerlingen leren binnen een lessenreeks, project, thema of vak.