Bronnen en materialen

19 december 2019

Macro (nationaal niveau)

Bronnen en materialen worden in Nederland op landelijk niveau niet voorgeschreven. De overheid stelt geld beschikbaar aan scholen voor de bekostiging van de door hen gekozen leerbronnen en –middelen.

Om te bespreken

  • Bekijk de doelen voor een bepaald vakgebied op hoofdlijnen. Wat betekent dit voor de keuze van bronnen en materialen? Welke implicaties kunnen hieruit afgeleid worden voor de bronnen en materialen?

Meso (schoolniveau)

Bronnen en materialen op meso-niveau biedt een overzicht van alle middelen waarmee leerlingen leren. Voor specifieke vakken, leergebieden en thema's zal in veel gevallen schoolbreed (of op het niveau van bijvoorbeeld vaksecties) besloten worden welke lesmaterialen de leerlingen tot hun beschikking hebben. Het kan daarbij gaan om lesmethodes, al dan niet zelf ontwikkelde materialen, verbruiksmaterialen en digitale bronnen.

Om te bespreken

  • Zijn de bronnen en materialen voor de verschillende vakken of leergebieden relevant en bruikbaar?
  • Welke criteria worden gehanteerd bij de keuze voor nieuwe bronnen en materialen?
  • Hebben die criteria een relatie met de schoolvisie, de leerdoelen en –inhouden?
  • Ontwikkelen de teams zelf materialen voor de verschillende leergebieden? Hoe worden zij hierin gefaciliteerd?
  • Welke rol speelt het gebruik van ICT binnen de onderwijsmaterialen?

Instrument/werkblad

Links


​Op Wikiwijs kun je zoeken naar los lesmateriaal of zelf materiaal maken en delen.
Wikiwijs
​Brancheorganisatie van aanbieders van leermiddelen. ​GEU

Micro (lesniveau)

Bronnen en materialen op micro-niveau betreft alle papieren en digitale materialen die een onderwijsleerproces ondersteunen. Dit kunnen lesmethodes, (zelf ontwikkelde) lesmaterialen, handboeken, tutorials of andere (visuele) bronnen zijn, maar ook personen (experts) die leerlingen en leraren raadplegen tijdens het leerproces. Denk hierbij ook aan de ICT-voorzieningen die het onderwijsleerproces ondersteunen, zoals smartphones, tablets, computers en digiborden.

Om te bespreken

  • Welke middelen zijn nodig bij de les(senreeks)?
  • In welke vorm (bijv. digitaal of op papier)?
  • Sluiten de bronnen en materialen aan bij de visie en het beleid van de school en bij de (tussen)doelen die gelden voor het vak of het leergebied waarbinnen de les plaatsvindt?

Instrument/werkblad

Links

Op Wikiwijs kun je zoeken naar los lesmateriaal of zelf materiaal maken en delen. Wikiwijs