Leeromgeving

29 augustus 2019

Macro (nationaal niveau)

​Wat betreft de leeromgeving is op landelijk niveau vastgesteld dat scholen zich moeten houden aan de schooltijd en onderwijstijd. Schooltijd is de tijd die een leerling verplicht op school aanwezig moet zijn. Onderwijstijd is het aantal uren dat een leerling onderwijs krijgt. Dat kan ook op andere plaatsen zijn dan binnen de schoolmuren.
Eisen aan bijvoorbeeld praktijkruimtes zijn onder andere af te leiden uit de examenprogramma's/syllabi van de vakken.

Om te bespreken

  • Welke officiële eisen zijn er voor praktijkruimtes voor verschillende vakken?
  • Bekijk de doelen voor een bepaald vak of leergebied: welke eisen zijn hier uit af te leiden voor de leeromgeving?

Meso (schoolniveau)

Leeromgeving op meso-niveau doet uitspraken over de plaats waar het leren plaatsvindt: op school, thuis, een andere plaats. Daarnaast betreft het uitspraken over de inrichting van de fysieke en digitale plaats van het leren. Tot de fysieke leeromgeving behoren bijvoorbeeld klaslokalen binnen de school, werkhoeken buiten het klaslokaal, practicumlokalen, bibliotheek/mediatheek, ICT-lab, het schoolplein en bijv. een schooltuin, maar ook locaties buiten de school waar leerlingen bijvoorbeeld stage lopen of projectwerk doen.

Om te bespreken

  • Zijn de lokalen en de overige ruimten in de school voldoende uitgerust om invulling te kunnen geven aan het programma voor de verschillende leergebieden?
  • Vindt het leren ook buitenschools plaats? Wie onderhoudt het contact met deze buitenschoolse locaties?

Micro (lesniveau)

Leeromgeving op micro-niveau verwijst naar de indeling en aankleding van de plaats waar het leren van leerlingen binnen een les, lessenreeks of project plaatsvindt: op school, thuis en/of elders. Het gaat daarbij zowel om de fysieke als de digitale leeromgeving. Tot de fysieke leeromgeving behoren bijvoorbeeld klaslokalen binnen de school, werkhoeken buiten het klaslokaal, practicumlokalen, bibliotheek/mediatheek, ICT-lab, het schoolplein en evt. een schooltuin, maar ook locaties buiten de school waar leerlingen bijvoorbeeld stage lopen of projectwerk doen.

Om te bespreken

  • Waar leren de leerlingen gedurende de les(senreeks)?
  • Binnen of ook buiten de school?

Instrument/werkblad