Groeperingsvormen

19 december 2019

Macro (nationaal niveau)

Over groeperingsvormen worden in Nederland op landelijk niveau geen formele uitspraken gedaan. Wel wordt er vanuit de overheid beleid ontwikkeld voor leerlingen voor wie de gangbare ondersteuning niet toereikend is. Dit heeft invloed op de homogeniteit / heterogeniteit binnen een groep.

Om te bespreken

  • Hoe gaan scholen om met groeperingsvormen in krimpgebieden?
  • Welke groeperingsvormen zijn wenselijk vanuit het oogpunt dat leerlingen om moeten leren gaan met diversiteit?
  • Welke groeperingsvormen zijn wenselijk vanuit het oogpunt van passend onderwijs?

Links

Website van OCW over passend onderwijs. ​Passend onderwijs
Informatie over groepering van (hoog)begaafde leerlingen ​Talent stimuleren

Meso (schoolniveau)

Groeperingsvormen op meso-niveau geeft aan met wie leerlingen op school leren en of dat leren individueel en/of in groepsverband plaatsvindt. Op meso-niveau gaat het om beredeneerde keuzes wat betreft de grootte en de samenstelling van klassen en groepen.

Om te bespreken

  • Passen de groeperingsvormen bij de visie van de school, de leerdoelen en leeractiviteiten voor de verschillende leergebieden?
  • Zijn er voldoende mogelijkheden in de school om te kunnen variëren in groeperingsvormen?
  • Waar in het leerproces krijgen leerlingen mogelijkheden tot het maken van eigen keuzes? Welke consequenties heeft dit voor de groeperingsvormen?

Links

​Informatie van de overheid over de Wet Veiligheid op school, die als doel heeft dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan. Veilig leren en werken in het onderwijs

Micro (lesniveau)

Groeperingsvormen op micro-niveau gaat over de groepsindeling binnen de les, lessenreeks of het project. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een afwisseling tussen individuele opdrachten, groepswerk, of klassikale lessen en uitwisseling met bijvoorbeeld leerlingen van andere scholen. Het betreft ook de keuzes hoe homogeen of heterogeen het groepswerk is georganiseerd.

Om te bespreken

  • Hoe groot is de totale groep leerlingen?
  • Hoe en door wie is de groep samengesteld?
  • Met welke argumenten wordt de groepsindeling van de lessen onderbouwd?
  • In hoeverre passen de groeperingsvormen bij het schoolbeleid en bij de visie op uw vak/leergebied?

Instrument/werkblad