Checklist beleid (hoog)begaafdenwijzer

30 januari 2024

De digitale checklists (hoog)begaafdenwijzer po en vo geven verschillende aandachtspunten weer bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor (hoog)begaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als je het invult, krijg je inzicht in de stand van zaken op jouw school.

De checklist (hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs is door ons ontwikkeld (SLO 2007; 2010) in overleg met leraren van (hoog)begaafde kinderen, intern begeleiders en onderwijsadviseurs. In 2014 hebben we de checklist (hoog)begaafdenwijzer vo ontwikkeld.

De twee lijsten bestaan uit vijf onderdelen, die we in onderstaand overzicht weergeven en beknopt toelichten.

Overzicht
Onderdeel Betreft
1. Algemene randvoorwaarden Visie, draagvlak, deskundigheid alle teamleden, beschikbaarheid specifieke expertise, facilitering.
2. Signalering en het vaststellen van (onderwijs)behoeften Vereiste deskundigheid, analyse van beschikbare subjectieve en objectieve gegevens afkomstig van diverse informatiebronnen, doelgerichte verzameling van aanvullende gegevens, gericht op het vaststellen van onderwijsbehoeften, borging doorgaande lijn.
3. Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding Inzet ict, versnellen, compacten, verrijken, differentiatie en verrijking buiten de eigen groep of klas (bijvoorbeeld verrijkingsklas).
4. Evaluatie Evaluatie op leerlingniveau en op schoolniveau.
5. Het opstellen van een beleidsstuk Informatie in schoolgids, diverse aandachtspunten voor de inhoud van het zorg-/beleidsplan.

Via een Excel-bestand kun je bij de verschillende items, die per (sub)onderdeel van elke checklist genoemd worden, invullen wat de mate van realisatie is, in hoeverre het belangrijk wordt gevonden en of het een ontwikkelpunt is, eventueel met toelichting. Op basis van de antwoorden wordt automatisch een schoolrapportage gegenereerd, die de huidige stand van zaken overzichtelijk weergeeft. Dit is handig om bijvoorbeeld te bepalen welke vervolgstappen gewenst zijn. De checklist kun je ook als werkdocument gebruiken. Door de voortgang bij te houden, heb je altijd een actueel overzicht van de situatie met betrekking tot onderwijs en beleid voor (hoog)begaafde leerlingen op jouw school!