Tips voor leraren en begeleiders

13 februari 2024

In overleg met experts zijn competenties naar voren gekomen die van belang zijn voor de begeleiders van kinderen die kenmerken van begaafdheid, leer- en/of gedragsproblemen laten zien.

Uit onderzoek blijkt dat er verschillende risicofactoren bestaan wat betreft de schoolloopbaan van dubbel bijzondere leerlingen. Risicofactoren zijn maskering van sterke of zwakke kanten, een bias in diagnostische procedures, eenzijdige expertise van professionals en, bij intelligentie of dyslexie, niet onderkende zwaktes op het gebied van benoemsnelheid (rapid naming -RAN-) en fonologisch bewustzijn (PA).

De leraar en andere betrokkenen werken aan...
Voldoende kennis Zorg dat je voldoende weet over begaafdheid, leer- en gedragsproblemen en mogelijke combinaties.
Inzicht in behoeften Blijf - samen met de leerling - onderzoeken wat de leerling kan, wil en nodig heeft. Onbevooroordeeld waarnemen, begrip en erkenning van de leerling is hierbij essentieel. Werk vooral vanuit talenten en kwaliteiten en leer omgaan met de uitdagingen.
Optimale omgevingskansen realiseren Zorg voor een stimulerende, veilige leeromgeving: bied uitdaging, ondersteuning, tijd, veiligheid (tolerantie voor asynchrone ontwikkeling) en duidelijkheid; leer omgaan met belemmeringen in de omgeving.
Optimale afstemming Communiceer regelmatig met leerling, ouders en andere betrokkenen.
Afbakening mogelijkheden (Er)ken je eigen grenzen en schakel tijdig hulp in van externe deskundigen.