SLO netwerk gespecialiseerd onderwijs

12 februari 2024

Een ontmoetingsplek en kennisplatform

Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s die ook werken met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben? Wil je graag collega`s ontmoeten die je inspireren, met je meedenken over actuele inhoudelijke thema`s?

Dan is misschien het SLO netwerk gespecialiseerd onderwijs wel wat voor jou! Aanmelden kan door een mailtje met je gegevens (naam, school, sector, telefoonnummer) te sturen naar Laura Winkelman (l.winkelman@slo.nl).

Drie keer per jaar organiseren we bijeenkomsten over actuele onderwijskundige thema’s, zoals burgerschap, brede vaardigheden en curriculumontwikkeling (landelijk en op school). Heb je zelf onderwerpen die je graag als school aan de orde wilt stellen, dan kan dat ook.

Trendanalyse (v)so

Deze trendanalyse gaat in op de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Welke ontwikkelingen vinden er plaats? Hoe kun je hierop inspelen in je curriculum en de actualisatie in kerndoelen voor het (v)so?

Op 28 juni was de tiende bijeenkomst van het SLO netwerk gespecialiseerd onderwijs.

De netwerkbijeenkomst van 28 juni 2023 stond in het teken van het "actualiseren kerndoelen voor het (v)so". Deze bijeenkomst begon met een toelichting van Stephanie Kastelein (SLO) over de actualisatie van de kerndoelen voor het funderend onderwijs, met daaraan gekoppeld de opdracht vanuit OCW om deze ook passend te laten zijn voor leerlingen die normaal/moeilijk lerend zijn en doorstromen naar het vso-vervolgonderwijs. Aan de orde kwam ook het ontwikkelen van functionele kerndoelen voor leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn en/of meervoudige beperkt met als uitstroom arbeidsmarkt of dagbesteding. Voor de deelnemers, veelal werkzaam in het sbo, so/vso was er daarnaast voldoende gelegenheid om in gesprek te gaan. Samen met Iris Verbruggen (SLO) gingen de deelnemers ervaringen uitwisselen rondom de (v)so-kerndoelen voor de leergebieden kunst en cultuur, bewegen en sport, moderne vreemde talen en wereldoriëntatie.

contactpersoon

Annette van der Laan 270

Nieuwsbrief gespecialiseerd onderwijs

SLO wil je graag op de hoogte houden van ontwikkelingen en heeft daarom ook een nieuwsbrief voor het gespecialiseerd onderwijs. Hij is geschikt voor iedereen die werkt met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben en verschijnt 4 à 6x per jaar.

toon meer

Sector