Inclusiever onderwijs

15 februari 2024

De beweging naar inclusiever onderwijs is in volle gang. Hiervoor heb je een breed en inclusief curriculum nodig. Wij werken hier aan met het actualiseren van de (functionele) kerndoelen voor het primair onderwijs (po), onderbouw voortgezet onderwijs (ob vo) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Wil jij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op curriculumgebied passender en effectiever helpen? Deze themapagina helpt je verder.

Inclusiever onderwijs

Inclusief onderwijs gaat over leerlingen met en zonder een extra ondersteuningsbehoefte. Ze gaan samen naar school en volgen zoveel mogelijk samen onderwijs. Om dit te doen heb je een gezamenlijke pedagogische basis nodig met intensieve samenwerking tussen po, vo en (v)so en tussen onderwijs en zorg. Zo hebben het kind en de school expertise dichtbij. Met een context- en groepsgerichte benadering profiteren meer leerlingen van ondersteuning. De drie kerntaken van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming, staan centraal, zodat de leerling een plek vindt in de samenleving (Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035, OCW 2023).

Actualiseren (functionele) kerndoelen en inclusiever onderwijs

Bij het actualiseren van de kerndoelen formuleren we ze zo dat ze voor zoveel mogelijk leerlingen geschikt zijn. Hiervoor hebben we klankbordgroepen ingericht. De leden kijken of de kerndoelen haalbaar en herkenbaar zijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De kerndoelen po, ob vo en (v)so zijn niet toereikend voor leerlingen die uitstromen naar de arbeidsmarkt en dagbesteding. Voor deze leerlingen zijn functionele kerndoelen nodig, die meer praktijkgericht zijn en toewerken naar een voor hun passende plek in de maatschappij. Voor ieder leergebied richten we een expertgroep (v)so in met leraren en experts. Met hen actualiseren en ontwikkelen we de functionele kerndoelen.
Naast deze kerndoelen zijn er voor alle leerlingen in het (v)so leergebiedoverstijgende (leervoorwaardelijke) kerndoelen. Die gaan over brede persoonsvorming. Ook deze kerndoelen gaan we actualiseren.

geselecteerde documenten en links

 • Trendanalyse (v)so (pdf, 1.3 MB) (oktober 2021)
  Deze publicatie gaat in op de ontwikkelingen en uitdagingen in het (v)so. Voor de toekomst lijkt er een stip aan de horizon te zijn voor inclusiever onderwijs. Wat houdt dit precies in? En welke invloed heeft dit op het landelijk en het schoolcurriculum?
 • Blog over Inclusiever onderwijs
  Inclusief. Een term die de meeste mensen zullen kennen van de btw. Of van product-aanbiedingen: ‘”Zonnebril, nu inclusief brillenkoker!” Het is je vast niet ontgaan dat de term ook van toepassing is op het onderwijs. Onze collega Iris Verbruggen schreef een blog over haar ervaringen rondom dit thema.
 • Webevent Inclusiever onderwijs
  Het webevent Inclusiever onderwijs neemt je mee in diverse gesprekken met experts en scholen. Wat is er nodig om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een plek te geven in het reguliere onderwijs? Welke ambities hebben scholen en wat is haalbaar? Wat zijn inclusieladders en hoe helpen ze je te werken aan inclusiever onderwijs? Experts en schoolleiders vertellen wat er nodig is voor inclusiever onderwijs op sociaal, didactisch en organisatorisch gebied.
  Je kunt ook dit verslag lezen.