Vervolgonderwijs

25 juli 2023

In dit uitstroomprofiel halen leerlingen een diploma, zodat zij tot een vervolgopleiding kunnen worden toegelaten. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (examenprogramma’s). Binnen het vso zijn vaak kleine klassen en leraren die gespecialiseerd zijn in dit type onderwijs en leerlingen. Zo kent het onderwijs specialistische en intensieve onderwijsbegeleiding.

In de deelnotitie Bouwstenen voor het vso: uitstroomprofiel vervolgonderwijs worden leerplankundige aandachtspunten nader belicht, zoals: de inrichting van de onder- en bovenbouw, het werken met een ontwikkelingsperspectief en de vormgeving van maatwerk in leerroutes, het realiseren van stages, het inrichten van examentrajecten en de transitie naar het vervolgonderwijs. Het onderwijs in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is gericht op het behalen van een regulier diploma voortgezet onderwijs. De wet kwaliteit verruimt de mogelijkheden voor vso-scholen om hun leerlingen tot diplomering te brengen. De vmbo-leerlingen op het vso moeten ook examen doen in één van de tien beroepsgerichte profielen. Als handreiking hierbij kun je de brochure Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) raadplegen.


contactpersoon

Stefanie Kastelein 270