Kerndoelen vso

25 juli 2023

De kerndoelen vormen het belangrijkste (wettelijk) kader in je onderwijs. Ze geven aan wat je leerlingen moet aanbieden om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.

Ook voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gelden er kerndoelen. De diversiteit binnen het vso is groot. Er zullen leerlingen uitstromen naar vervolgonderwijs, er zijn leerlingen die voorbereid moeten worden op de arbeidsmarkt en leerlingen die voorbereid moeten worden op (arbeidsmatige) dagbesteding. Om recht te doen aan deze diversiteit is een onderscheid gemaakt naar drie uitstroomprofielen. Voor elk vso-uitstroomprofiel zijn er aparte kerndoelen ontwikkeld.

tabel kerndoelen

Kerndoelen en eindtermen vso vervolgonderwijs

(12-20 jaar)

zijn voor leergebieden gelijk aan kerndoelen onderbouw vo (zie downloads en Leerplan in beeld) en eindtermen bovenbouw vo (zie Leerplan in beeld)

Kerndoelen vso arbeidsmarktgericht

(12-20 jaar)

zijn specifiek ontwikkeld voor leerlingen die worden toegeleid naar arbeid

Kerndoelen vso dagbesteding

(12-20 jaar)

zijn specifiek ontwikkeld voor leerlingen die worden toegeleid naar (arbeidsmatige) dagbesteding

Leergebiedoverstijgende kerndoelen

Beschrijven doelen voor brede (persoons)vorming

Download (pdf, 51 kB)

Voor een uitwerking kijk naar het 10 stappenplan leergebiedoverstijgende kerndoelen

LEERGEBIEDSPECIFIEKE KERNDOELEN

Nederlandse taal

(vervolgonderwijs)

Nederlandse taal en communicatie

(arbeidsmarkt)

Nederlandse taal en
communicatie

(dagbesteding)

Engels

(vervolgonderwijs)

Engelse taal

(arbeidsmarkt)

nvt

Friese taal

(vervolgonderwijs)

Friese taal

(arbeidsmarkt)

Friese taal

(dagbesteding)

Rekenen en wiskunde

(vervolgonderwijs)

Rekenen en wiskunde

(arbeidsmarkt)

Rekenen en wiskunde

(dagbesteding)

Mens, natuur en techniek

(vervolgonderwijs)

Mens, natuur en techniek

(arbeidsmarkt)

Mens, natuur en techniek

(dagbesteding)

Mens en maatschappij

(vervolgonderwijs)

Mens en maatschappij

(arbeidsmarkt)

Mens en maatschappij

(dagbesteding)

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

(vervolgonderwijs)

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

(arbeidsmarkt)

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

(dagbesteding)

Bewegen en sport

(vervolgonderwijs)

Bewegen en sport

(arbeidsmarkt)

Bewegen en sport

(dagbesteding)

n.v.t.

Voorbereiding op arbeid

(arbeidsmarkt)

Voorbereiding op dagbesteding

(dagbesteding)

De kerndoelen zijn ook uitgewerkt in leerlijnen en ontwikkelingslijnen:

CED-leerlijnen

Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Ze zijn onmisbaar bij het realiseren van hoge en doelgerichte onderwijsopbrengsten. De CED-Groep heeft leerlijnen ontwikkeld voor alle doelgroepen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Ontwikkelingslijnen (4-20 jaar)

Er zijn vier ontwikkelingslijnen ontwikkeld voor leerlingen die ernstig meervoudig beperkt (emb) zijn en een zeel laag (cognitief) functioneringsniveau hebben. Het gaat om leerlingen met een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/ staan).

toon meer

Sector

Leerplankundig thema