Nederlands havo/vwo

20 januari 2022

thema's

vakspecifieke trendanalyse Nederlands

SLO voert periodiek trendanalyses uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

samenhang

Aan de slag met twee vormen van samenhang in het taalonderwijs: samenhang binnen het schoolvak Nederlands en samenhang tussen taalonderwijs en de overige vakken.

leerlijn begrippen voor taalbeschouwing

Voor een antwoord op diverse vragen over schrijfonderwijs kun je terecht in de leerlijn begrippen voor taalbeschouwing, bedoeld voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

meertaligheid

Meertaligheid is in het onderwijs van nu en in de toekomst een gegeven: een grote groep leerlingen spreekt thuis een andere taal

leestips