Ontwikkelingen in het havo

11 juni 2024

Praktijkgerichte havo

Voor havo ontwikkelt SLO in samenwerking met scholen een praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M), een praktijkgericht programma Technologie (pgp-T) en de Praktijkroute havo-Educatie. Dit zijn keuzevakken voor scholen, bedoeld voor de oriëntatie van een leerling op een vervolgopleiding. Het is aan een school zelf of zij deze vakken willen aanbieden.

Praktijkgericht programma Maatschappij en Technologie

Binnen de brede, profielonafhankelijke programma’s pgp-M en pgp-T bereiden leerlingen zich voor op hun keuze voor en overstap naar het vervolgonderwijs. Om beter aan te sluiten bij hun behoeftes krijgen leerlingen praktijkgerichte ervaringen aangeboden in en buiten de school. Ook wordt het actief leren en de motivatie van leerlingen gestimuleerd doordat zij werken aan de beroepsoriëntatie. Daarmee ontwikkelen zij een beroepsbeeld.

Kennis en vaardigheden toepassen
Leerlingen leren ook het leggen van een relatie tussen denken en doen. Aan de hand van realistische opdrachten met praktische activiteiten leren zij hun kennis en vaardigheden toepassen zoals bijvoorbeeld:

  • het ontwikkelen of verbeteren van een dienst, product of proces.
  • het betrekken van experts bij het uitvoeren van een opdracht.
  • het onderzoeken en analyseren van actuele vraagstukken.
  • het maken van een product of prototype in opdracht van een externe opdrachtgever.

Praktijkroute havo-Educatie

Met de Praktijkroute havo-Educatie verkennen leerlingen uit de bovenbouw het terrein van onderwijs en educatie. Ze doen buiten het eigen leslokaal nieuwe ervaringen op door bijvoorbeeld het observeren van lessen, het bijwonen van trainingen of het bijdragen aan educatieve activiteiten van centra voor natuureducatie of van musea.

Ervaringen opdoen
Het zelf uitvoeren van lessen of trainingen is ook een belangrijk onderdeel. Leerlingen ervaren hoe het is om vóór de groep te staan waardoor ze misschien later als collega terugkomen. Met de opgedane ervaringen kunnen leerlingen nadenken over hun eigen interesses, kwaliteiten en talenten. Dit helpt hen bij het kiezen van een vervolgopleiding.

Actualisatie avo-vakken

De landelijke vastgelegde examenprogramma’s zijn niet meer actueel. Om leerlingen goed voor te blijven bereiden op hun vervolgopleidingen en toekomst worden deze geactualiseerd. Vanaf maart 2022 start de actualisatie van de examenprogramma’s van de vakken Nederlands, wiskunde, maatschappijleer, de moderne vreemde talen en de natuurwetenschappelijke vakken.

Lees meer over de actualisatie op de themapagina actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s.

nieuwsbrieven SLO

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij SLO bieden we verschillende nieuwsbrieven aan.