Beoordeling en becijfering schrijfvaardigheid

28 mei 2020

Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheid van de leerlingen zijn de kenmerken van de taakuitvoering Schrijven 2F van het referentiekader taal bruikbaar.

Beoordeling door middel van de kijkwijzer

De kenmerken van de taakuitvoering zijn in de kijkwijzers Beter zicht op het referentiekader Taal geordend en overzichtelijk gepresenteerd.

De kijkwijzer Schrijven is behulpzaam bij het samenstellen van een beoordelingsmodel. De kijkwijzer is namelijk geen kant-en-klaar beoordelingsmodel, omdat categorieën als inhoud en argumentatieve vaardigheden ontbreken, alsook een normeringsvoorstel waarin de weging van de verschillende onderdelen is opgenomen.

Beoordeling door middel van rubrics

SLO heeft rubrics voor schrijfvaardigheid ontwikkeld. Leerlingen dienen eind vmbo schrijfvaardigheid op referentieniveau 2F te beheersen. Aan de hand van de taakkenmerken (samenhang, afstemming doel/publiek, woordenschat, leesbaarheid) wordt een uitwerking gegeven van niveau 1F tot en met 3F. De docent, leerling of medeleerling kan daarmee nagaan in hoeverre het schrijfproduct voldoet aan de omschrijvingen op 2F. Ook hier geldt dat de categorieën inhoud en argumentatieve vaardigheden ontbreken.

Becijfering

Een vuistregel voor de beoordeling van een leerlingprestatie kan zijn dat voor een voldoende prestatie op niveau 2F een leerling minstens driekwart van de taakkenmerken op dat niveau moet laten zien. Maak hierover in de vaksectie afspraken.

Meer informatie

In de publicatie Schrijven van 1F naar 2F vind je meer opdrachten, checklists en beoordelingen van schrijfproducten op 2F, waarbij de producten variëren in kwaliteit. Je kunt het referentiekader, de toetsmatrijs, de kijkwijzers en rubric downloaden in het rechtermenu.