Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Afstemming en samenhang kan op verschillende manieren vorm krijgen:

  • afstemming tussen vakken, bijvoorbeeld hoe schrijf je een verslag en bij welk vak je dat leert;
  • vakoverstijgende projecten, waarbij er rond een onderwerp/thema wordt samengewerkt;
  • vakkencombinaties, bijvoorbeeld samenwerking op het gebied van grammatica bij de talen;
  • vakkenintegratie als er sprake is van een nieuw concept, een nieuw vak (met een inhoudelijke structuur), waarin elementen van toeleverende vakken zijn opgenomen (bijvoorbeeld culturele en kunstzinnige vorming).

Toetsing bij vakoverstijgend werken

Bij projectonderwijs en vakkencombinatie/-integratie zal er bij toetsing vaak sprake zijn van meerdere toetsdoelen van verschillende vakken, die in samenhang beoordeeld moeten worden. Dat betekent dat scholen bij de invulling van het eindexamen zorgvuldig moeten formuleren welke eindterm(en) waar getoetst wordt. Het vereist ook dat goede beoordelingsinstrumenten ontwikkeld moeten worden, waarin de verschillende toetsdoelen concreet in beoordelingscriteria zijn uitgewerkt.

Voorbeelden zijn: het schrijven van een recensie over een film (Nederlands, kunst), een zakelijke brief geschreven vanuit een historisch personage (Nederlands, geschiedenis), een stageverslag (Nederlands, LOB) en het sectorwerkstuk, waarbij de kennis over opbouw, indeling en uitwerking van het werkstuk wordt beoordeeld bij Nederlands, de inhoud en uitwerking/diepgang ervan door een vakdocent.

Bij vakoverstijgende toetsing kan je verder denken aan een stage(beoordeling), observaties in de werkomgeving, simulaties, een (opgenomen) interview en portfolio.