Voorbeelduitwerking De multiculturele samenleving

13 december 2019

Inleiding volgt.

Cursief: alleen voor kb en gt.

Bij de concretisering van eindterm 9 of 10 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Nederland als multiculturele samenleving typeren

Of:

De culturele differentiatie in Nederland beschrijven en ontwikkelingen daarin noemen

 • Voorbeelden noemen van in het recente verleden naar Nederland gekomen groepen migranten;
 • Beschrijven wat een multiculturele samenleving is;
 • Verschillen beschrijven in het proces van integratie in de Nederlandse samenleving bij de verschillende groepen migranten;
 • Van de grootste groepen allochtonen binnen de Nederlandse samenleving globaal de omvang aangeven en de motieven noemen voor hun komst naar Nederland;
 • Voorbeelden geven van overeenkomsten en verschillen binnen en tussen de culturen van mensen met verschillende etnische afkomsten en uitleggen welke waarden daaraan ten grondslag liggen;
 • Met voorbeelden duidelijk maken dat maatschappelijke groepen die in aanraking komen met elkaars cultuur, elementen van die cultuur overnemen;
 • Gevolgen herkennen van invloeden, verwachtingen en vooroordelen vanuit verschillende culturen op jongeren met een niet-Nederlandse afkomst;
 • Sociale en politieke problemen die samenhangen met het multiculturele karakter van de samenleving herkennen.

Het overheidsbeleid en visies ten aanzien van de multiculturele samenleving herkennen en beschrijven

 • Sociale en politieke problemen die samenhangen met het multiculturele karakter van de samenleving, herkennen en beschrijven;
 • Herkennen en noemen van overheidsmaatregelen die maatschappelijke integratie van allochtone groepen kunnen bevorderen;
 • Uitleggen dat het beleid ten aanzien van allochtonen en vreemdelingen/asielzoekers gebaseerd is op de Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale verdragen;
 • De hoofdlijnen van het toelatingsbeleid noemen en argumenten vóór en tegen een meer of minder restrictief toelatingsbeleid noemen.

De sociaaleconomische positie van allochtone groepen beschrijven en verklaren

 • De positie van allochtone groepen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs noemen/vergelijken met die van autochtone groepen en uitleggen wat de achtergronden en oorzaken zijn van verschillen;
 • Voorbeelden geven van mogelijke maatregelen die de overheid zou kunnen nemen om de achterstandspositie van allochtone groepen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs te verbeteren.

Aangeven hoe met uitingen van vooroordelen en discriminatie kan worden omgegaan vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect

 • Vooroordelen en stereotypen herkennen;
 • Het verband tussen vooroordelen en discriminatie verklaren;
 • Oorzaken van discriminatie noemen en de gevolgen herkennen die discriminatie heeft voor individuen en groepen in de samenleving;
 • Mogelijkheden beschrijven, die de overheid en organisaties hebben om vooroordelen en discriminatie te voorkomen en te bestrijden;
 • Verwoorden hoe hij/zij zelf en anderen uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kunnen treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.