Mogelijke invullingen Mens en werk

13 december 2019

Inleiding volgt.

Leerling-nabije onderwerpen

 • Het inventariseren van (populaire) bijbaantjes van jongeren. Van hieruit kan snel de relatie gelegd worden met beloning (minimum jeugdlonen), soorten werk, vakantiewerk, jeugdwerkloosheid.
 • Vrijwilligerswerk: wat voor soorten zijn er en wat kunnen en willen jongeren zelf doen?
 • Functies van werk. Welke zijn voor jezelf belangrijk en welke minder?
 • Kinderarbeid. Waar is sprake van kinderarbeid? Welke producten komen door kinderarbeid tot stand. Bestaat kinderarbeid ook in Nederland?

Onderwerpen voor discussie

 • Zwart werk. Moet je dit geheel afkeuren? Wie zijn fout? De mensen die zelf zwart werken of degenen die zwart werkers in dienst hebben of de mensen die af en toe gebruikmaken van zwart werk. Welke normen en waarden zijn hierbij van belang? Kun je belastingontwijking of -ontduiking door bedrijven vergelijken met zwart werken door werknemers?
 • Discriminatie op de arbeidsmarkt. In hoeverre is hier in Nederland spraken van? Tussen allochtonen en autochtonen, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, LHBT's (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) en hetero's?
 • Ontslagrecht. Het ontslagrecht is versoepeld, vind je dat goed of niet? Welke groepen hebben er baat bij en welke niet?
 • Normen en waarden op je werk. Wat vind je dat wel kan of mag en wat niet? U kunt concrete dilemma's voorleggen en bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van situaties die jongeren in hun stage of bijbaan tegenkomen.
 • Beloning. Zijn de verschillen in beloning in Nederland acceptabel? Inventariseer eerst een aantal beroepen waarbij het salaris hoog is en ook beroepen waarbij dat laag is. Stel vervolgens aan de orde hoe deze verschillen zijn ontstaan. Zijn er beroepen te benoemen waarvan je de beloning veel te hoog of juist veel te laag vindt? Is de hoogte van de beloning belangrijk voor je beroepskeuze?
 • Uitkeringen en uitkeringsfraude. Is een strengere aanpak in Nederland nodig? En hoe zorg je ervoor dat de uitkeringen op de goede plek terechtkomen?

Onderwerpen voor een praktische (onderzoeks-)opdracht

 • Werkloosheid in Nederland. Is er sprake van een daling of groei de laatste jaren? Welke groepen betreft het vooral? Verschillende soorten werkloosheid.
 • Kansen van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt: jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, (verschillende groepen) allochtonen en autochtonen, mensen met een beperking.
 • Het verzamelen en verwerken van krantenartikelen over nieuwe ontwikkelingen in het werk.