Voorbeelduitwerking Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde

13 december 2019

Inleiding volgt.

Cursief: alleen voor kb en gl/tl

Bij de concretisering van exameneenheid MK/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde óf exameneenheid MK/K/4 Politiek en beleid kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken verschillende typen vragen herkennen en zo zelfstandig mogelijk formuleren

 • Onderscheid maken tussen beschrijvende, verklarende en waarderende vragen.

Bij gegeven of zelf geformuleerde vragen informatie verwerven en daarbij gebruik maken van verschillende informatiebronnen

 • Bepalen welke informatie nodig is en geschikte informatiebronnen inventariseren;
 • Relevante informatie selecteren: is die bruikbaar, betrouwbaar, objectief en representatief?;
 • Gebruikmaken van verschillende informatiebronnen zoals teksten, beelden, cijfers, eenvoudig statistisch materiaal en mensen (door middel van een interview of enqûete).

Zelf verzamelde of aangereikte informatie over maatschappelijke verschijnselen/vraagstukken verwerken en interpreteren op basis van vakinhoudelijke kennis

 • Gegevens (teksten, cijfers, beelden) ordenen en vergelijken;
 • Op basis van gegevens een conclusie trekken of een beargumenteerd standpunt innemen.

De principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijkunde herkennen in een tekst over een maatschappelijk vraagstuk of verschijnsel of toepassen op een maatschappelijk vraagstuk

 • De maatschappelijke groepen noemen die betrokken zijn bij een maatschappelijk vraagstuk;
 • Van deze groepen aangeven welke belangen en (normatieve) opvattingen zij hebben;
 • Beschrijven welke regels en welk beleid er op dit gebied bestaan;
 • Beschrijven welke mogelijke oplossingen er zijn voor een maatschappelijk vraagstuk.

Een standpunt innemen met betrekking tot een concreet maatschappelijk vraagstuk en hier argumenten voor geven

 • Standpuntbepaling op basis van argumenten;
 • Bij de standpuntbepaling gebruikmaken van de benaderingswijze van maatschappijkunde.