Eindterm 30: Informatiestromen

13 december 2019

Onderdeel van de ontwikkeling van een geautomatiseerd informatiesysteem is het in kaart brengen van de huidige situatie, werkwijzen en werkprocessen onder de beoogde gebruikers. In dit kader wordt beschreven welke informatie tussen welke afdelingen, functionarissen en/of systemen uitgewisseld wordt – al dan niet met tijdelijke of permanente vastlegging van deze informatie. Op basis hiervan kan voorgesteld worden deze informatiestromen geheel of gedeeltelijk te herzien en/of te automatiseren.

De eindterm van deze exameneenheid beperkt zich tot de beschrijving van informatiestromen. Het resultaat van die beschrijving kan als input dienen voor de gegevensanalyse uit de volgende exameneenheid.

Er bestaan verschillende beschrijvingswijzen voor informatiestromen. In eenvoudige situaties kan volstaan worden met een tekstuele beschrijving. Daarnaast bestaan er diverse schematechnieken, zoals DataFlow Diagrammen, sequentiediagrammen in UML, stroomschema's en ISAC-schema's. Voorgesteld wordt de beschrijvingswijze van informatiestromen te beperken tot tekst. Desgewenst kan er voor gekozen worden schema's volgens een vrij format aan de tekstuele beschrijving toe te voegen. Toepassing van schematechnieken zoals hierboven genoemd, wordt niet voorgesteld.

Het volstaat informatiestromen te beschrijven in een kleine organisatie. Met een kleine organisatie wordt in deze context een organisatie bedoeld waarbij de formele informatie-uitwisseling zich beperkt tot een paar actoren. Onder een kleine organisatie kan ook een tamelijk geïsoleerd organisatieonderdeel van een grotere organisatie gerekend worden.

Voorbeelden van kleine organisaties:

  • de absentenadministratie van een school;
  • de administratieve afhandeling van de inschrijving voor een toernooi van de sportvereniging;
  • de administratie van het instrumentenfonds van een amateurmuziekvereniging.