Beoordeling en becijfering schrijfvaardigheid

13 september 2021

Voor het beoordelen van schrijfvaardigheid is een beoordelingsmodel belangrijk. Ontwikkel dat bij voorkeur met de sectie.

Beoordelingscriteria

Bepaal welke aspecten als criteria worden gebruikt voor de beoordeling van schrijfvaardigheid. 
Bijvoorbeeld:

  • inhoud: is de opdracht volledig en succesvol uitgevoerd?;
  • afstemming op degene voor wie een bericht/mededeling is bestemd;
  • vorm:
    • woordgebruik;
    • grammaticale correctheid, woordvolgorde;
    • samenhang.

Rubric

Zet de gekozen criteria in een rubric. Een rubric is een beoordelingsinstrument dat de vorm van een tabel heeft. Rijen geven de criteria weer, kolommen de niveaus

Niveaus

Criteria

1 punt

2 punten

3 punten

Inhoud beschrijving
wanneer 1
punt
beschrijving
wanneer 2
punten

beschrijving
wanneer 3
punten

Woordge-
gebruik
Grammati-
cale correctheid, woordvolg-orde
...

Het aantal criteria en niveaus ligt niet vast. Sommigen kiezen voor een omschrijving van de niveaus (bijvoorbeeld onvoldoende - voldoende - goed - uitmuntend), anderen voor scorepunten. Het maximaal haalbare aantal scores kan ook per criterium verschillen. Bij het schoolexamen zijn scores sneller om te zetten in cijfers dan omschrijvingen.

Inhoud

Bepaal wanneer een opdracht naar behoren is uitgevoerd. Een oordeel hierover wordt eenvoudiger naarmate een opdracht uit meer deelopdrachten is opgebouwd. Voorkom moet echter dat het uitvoeren van een (deel-)opdracht een kwestie van vertalen wordt. Aan een opdracht is in ieder geval voldaan als elk van de delen waaruit die bestaat adequaat is verwerkt.

Punten en weging

Beslis welke weging je per criterium wilt toekennen. Uiteraard is een besluit hierover afhankelijk van het ERK-niveau van de toets. Bij A1 is de foutentolerantie groter dan bij A2. Vormelementen kunnen minder zwaar tellen dan het feit dat een opdracht succesvol en op een begrijpelijke manier is uitgevoerd. Bepaal het aantal scorepunten dat je maximaal per criterium wilt toekennen.

Zie ook Schrijfvaardigheid en het ERK.

Meer weten? Lees hoofdstuk 6 en 7 in ERK-publicatie Toetsen en beoordelen met het ERK.