Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Afstemming en uitwisseling met collega's van andere vakken is aan te bevelen. Hoe meer secties op één lijn zitten, hoe duidelijker doelen en procedures voor de leerlingen worden.

Afstemming met andere talen

Maak gebruik van de expertise van de talencollega's door ervaringen en materialen uit te wisselen en door intervisie. Dit geldt voor zowel de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, van taalopdrachten en toetsen, als de afstemming van beoordelingscriteria.

Sectorwerkstuk

Het sectorwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg. Het onderwerp of thema van het sectorwerkstuk moet vakoverstijgend zijn en betrekking hebben op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. Het sectorwerkstuk is het resultaat van een afsluitende, zelfstandig door de leerlingen uitgevoerde opdracht.

Vakoverstijgende opdrachten

​Een school kan met alle vakken vakoverstijgende projecten opzetten en daaraan opdrachten verbinden. Uiteraard binnen het programma van de school en aansluitend bij de visie en cultuur van de school. Opdrachten in afstemming met andere vakken worden dan meegenomen als onderdeel van het PTA. Let wel, het eindcijfer van het schoolexamen wordt per vak toegekend.

Mogelijke thema's met andere vakken

Voor zowel het sectorwerkstuk als voor vakoverstijgende projecten kan een school in alle leerwegen thema’s en onderwerpen aanbieden waarbij Duits gecombineerd wordt met een ander schoolvak. Hieronder volgen enkele voorbeelden die zich lenen voor opdrachten en die passen bij de exameneenheden MVT/V/3 en MVT/V/4. De lijst is niet uitputtend; ze dient slechts ter inspiratie.

Economie

  • Marketingstrategie van een Duits bedrijf;
  • Economische ontwikkeling in een Duitstalig land;
  • Werkloosheid vergelijken tussen Nederland en Duitsland.

Groen

  • De jacht in Nederland vergeleken met die in Duitsland;
  • Het Nederlandse landschap vergeleken met het landschap van Duitsland;
  • Bosexploitatie in Duitsland.

Techniek

  • Onderzoek naar genetische manipulatie in Duitsland;
  • Onderzoek naar groene stroom in Duitsland.

Zorg & Welzijn

  • Onderzoek naar de hulpverlening rond dakloosheid in Duitsland vergeleken met Nederland;
  • Onderzoek naar de specifieke problemen van een etnische minderheid in bijvoorbeeld Berlijn.