De eindtermen van het schoolexamen

18 december 2019

Veertig procent van de eindtermen van de examenprogramma's wordt alleen in het schoolexamen getoetst. Bij de beschrijving van de domeinen kunt u zien welke dat zijn.

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

  • de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

In onderstaande tabel is de verdeling van de eindtermen over SE (voor zowel havo als vwo, behalve subdomein E3) weergegeven. Daarbij zijn de onderdelen C1, D1, E1 en E3 en H verder uitgewerkt. Hierin zijn de eindtermen op basis van het rapport Boot door een groep docenten uitgewerkt en met voorbeeldmateriaal geïllustreerd. Deze groep kwam in 2016 bijeen en bestond uit acht docenten en een SLO-medewerker, twee docenten waren lid van het sectiebestuur bedrijfseconomie van de VECON.

Verdeling eindtermen SE
Domein Verplicht te toetsen in het schoolexamen
Domein A: Vaardigheden Ja
Domein B: Van persoon naar rechtspersoon Ja

Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid

- subdomein C1

- subdomein C2

Ja

Nee

Domein D: Investeren en financieren

- subdomein D1

- subdomein D2

Ja

Nee

Domein E: Marketing

- subdomein E1

- subdomein E2

- subdomein E3 (alleen vwo)

Ja

Nee

Ja

Domein F: Financieel beheer

- subdomein F1

- subdomein F2

Nee

Nee

Domein G: Verslaggeving Nee
Domein H: Keuzeonderwerpen Ja