Afstemming met andere vakken

29 februari 2024

Leerlingen hebben er baat bij dat er voor begrippen zoals zelfredzaamheid, de vermogensmarkt en disconteringsvoet bij verschillende vakken dezelfde definities, beschrijvingen of rekenregels gebruikt worden. Of dat op zijn minst aangegeven wordt waarin deze verschillen.

Ook helpt het leerlingen als ze worden gewezen op contexten waarbinnen de betreffende begrippen bij andere vakken worden aangereikt. De afstemming kan op vakinhoudelijk niveau plaatsvinden, de vorm aannemen van een project (samenwerken op thema) of voor individuele leerlingen gestalte krijgen in een profielwerkstuk of/en hieraan voorafgaand in de vorm van een gedeeld vaardighedenverhaal, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoeken en presenteren. Ook kan er gekozen worden om bij het ene vak een vaardigheid formatief te toetsen - om dit dan vervolgens bij een ander vak vanuit hetzelfde beoordelingsformulier summatief te doen.

Hiernaast worden de vakken genoemd waarmee het het meest logisch is om af te stemmen en met welke vakken vanuit bedrijfseconomie op bepaalde momenten afstemming voor de onderwijssituatie een meerwaarde kan hebben. In alle genoemde vakken speelt in ieder geval wat bij bedrijfseconomie subdomein A3 'Reflecteren op leren' en A4 'Studie en beroep' wordt genoemd. Afstemming hierover kan schoolbreed (bijvoorbeeld binnen de afdeling) plaatsvinden, in de mentorlessen en studielessen aan de orde komen en natuurlijk bij bedrijfseconomie apart of binnen het programma gebeuren.

Subdomein A3: Reflecteren op leren

3.    De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.

Subdomein A4: Studie en beroep

4.    De kandidaat kan aangeven op welke wijze bedrijfseconomische en organisatorische kennis in studie en beroep worden gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en beroepen onder woorden brengen.

Als download is een document opgenomen over het profielwerkstuk en het vervolgonderwijs (docx, 91 kB). We kunnen ons voorstellen dat de opzet van het profielwerkstuk, inclusief de relatie met het vervolgonderwijs, een punt van aandacht is als het gaat om afstemming tussen vakken of schoolbrede afspraken rondom dit speciale examenonderdeel.