Het examenprogramma

27 juli 2023

Het programma is verdeeld in acht domeinen. Deze domeinen zijn vervolgens weer onderverdeeld in subdomeinen, waarbij elk subdomein één of enkele eindtermen kent. Hieronder staan kort de domeinen (conform de commissie Boot) beschreven.

Bij de downloads staat het examenprogramma (uitgesplitst naar eindtermen/tussendoelen/einddoelen/begrippen). Deze sheet is de opmaat voor het zogenaamde kernprogramma bedrijfseconomie en waarmee in Excel de doorlopende leerlijnen met de onderbouw beter zichtbaar worden.

Domein A: Vaardigheden

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon

De kandidaat kan (maatschappelijke) vraagstukken met persoonlijke financiële consequenties herkennen en financieel onderbouwde keuzes maken. Hij kan kenmerken van verschillende rechtsvormen beschrijven en, in het bijzonder, het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven en de rol van de ondernemer beoordelen.

Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid

De kandidaat kan de interne organisatie van een organisatie beschrijven en deze relateren aan de doelstelling en aard van de organisatie. Hij kan personeelsbeleid beschrijven en daarbij de relatie leggen met de doelstelling en de aard van de organisatie.

Domein D: Investeren en financieren

De kandidaat kan bij een investeringsvraagstuk beschrijven welke gegevens relevant zijn, vaststellen of een investering economisch zinvol is en hierbij verschillende investeringsselectiemethoden toepassen en analyseren. Hij kan de werking van de vermogensmarkt beschrijven.

Domein E: Marketing

De kandidaat kan marketing beschrijven met het oog op de te onderscheiden doelgroepen. Hij kan het marketingbeleid van een organisatie beschrijven.

Domein F: Financieel beleid

De kandidaat kan financiële feiten inventariseren en verwerken tot financiële overzichten. Hij kan financiële en niet-financiële informatie onderscheiden en het belang van beide uitleggen voor het besturen van de organisatie. Hij kan voor een handelsonderneming de verschillende kostensoorten onderscheiden, de winst bepalen en verschillen verklaren.

Domein G: Verslaggeving

De kandidaat kan een eenvoudige jaarrekening van een organisatie analyseren.

Domein H: Keuzeonderwerpen

De kandidaat heeft de mogelijkheid om in het schoolexamen eigen keuzes te maken en eigen accenten te leggen, op basis van een (niet-uitputtende) lijst van keuzeonderwerpen zoals: maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemerschap, beleggingsanalyse, managementgames, elementen van boekhouden, internationalisering, etc.