Literatuur algemeen

30 december 2022

Websites

LEONED, Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit, werkt aan de kwaliteitsverhoging van alle vak- en vormingsgebieden door aandacht voor taal. Het platfom is bedoeld voor alle docenten en studenten van alle lerarenopleidingen (pabo, de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding). Op de website vind je  theorie, praktijk met filmfragmenten en kijkvragen, weblectures en instrumenten.

MBO Taalacademie, een expertnetwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met taalontwikkeling en taaldidactiek Nederlands in het mbo. Op de website vind je meer informatie over studiedagen, documenten, leden etc.

Bronnen

Christie, F., & Derewianka, B. (2008). School Discourse: Learning to write across the years of schooling. London/New York: Continuum International Publishing Group.

Ebbers, D. (2000). De Tien Geboden voor taalbeleidLevende Talen Tijdschrift 1(3), 13-19.

Elbers, E. (2013). Iedere les een Nederlandse taalles? Taal-en vakonderricht in het beroepsonderwijsLevende Talen Tijdschrift, 14(4), 14-27.
Dit artikel doet verslag van een literatuurstudie naar het Nederlandstalige en internationale onderzoek over geïntegreerd taal/vakonderwijs tussen 1995 en 2011 en laat de effectiviteit van geïntegreerd taal/vakonderwijs zien.

Gibbons, P. (2002). Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom. Portsmouth, NH: Heinemann.

Hacquebord, H. (2006). Woordkennis als onderdeel van taaldiagnostisch onderzoekLevende talen tijdschrift, 7(1), 15-22.
Door taaldiagnostisch onderzoek op tekstbegrip en woordenschat kunnen scholen dieper inzicht krijgen in de aard van tekstproblemen van individuele en groepen leerlingen: tekort aan woordkennis, een taalprobleem en/of een leesprobleem?

Hajer, M. (2008). De lat hoog voor vakonderwijs: taalbeleid in de klas via taalgerichte vakdidactiek (pdf, 551 kB)Vonk, 38(1), 11-27.
In deze publicatie met als ondertitel Taalbeleid in de klas via taalgerichte vakdidactiek beschrijft Maaike Hajer in tijdschrift Vonk hoe aandacht voor taal het niveau van vaklessen kan verhogen.

Hajer, M., & Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.
De auteurs beschrijven hoe zowel vak- als taaldoelen kunnen worden gerealiseerd: via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden en waarbinnen de benodigde taalsteun wordt geboden.

Hajer, M. e.a. (2012). Genre, geletterdheid en vaktaalontwikkeling (pdf, 378 kB). In: N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer, & L. Rasier. (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 349-414). Delft: Eburon.
Maaike Hajer e.a. gaan in dit verslag in op het schrijven van boekverslagen en artikelen voor een vaktijdschrift techniek en beoordelingsschalen voor teksten bij science en geschiedenis.

Hajer, M., Laan, E. van der, & Meestringa, T. (2010). Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken in onderbouw, bovenbouw vmbo, havo en vwo.Enschede: SLO.

Hajer, M. (2005). Taalgericht vakonderwijs - tijd voor een nieuw vijfjarenplanLevende Talen Tijdschrift, 6(1), 3-11.

Hajer, M., & Leeuw, B. van der. (2013). Werken aan vaktaal; taalgerichte vaklessen ontwerpen. Draaiboek voor een professionaliseringstraject (concept 1).Enschede: SLO.

Land, J., & Sanders, T. (2003). Hoe begrijpelijk en aantrekkelijk zijn studieboekteksten op het vmbo?Levende Talen Tijdschrift 4(1), 12-19.

Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2015). Using Genre to Improve Consistency across the Literacy Curriculum in Dutch Secondary Education (pdf, 367 kB). In: V. Boszik, (Ed.), Improving Literacy Skills across Learning. CIDREE Yearbook 2015 (pp. 16-35). Budapest: HIERD.
Een bijdrage van de auteurs aan het CIDREE-Yearbook 2015, waarvoor zij 40 studieboekteksten analyseerden met als doel de genres te identificeren die kenmerkend zijn voor het voortgezet onderwijs in het algemeen, en welke genres kenmerkend zijn per schoolvak. Het jaarboek is als publicatie te vinden op www.cidree.org.

Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2014). Genres in schoolvakken: taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho.

Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2011). Eisen aan taalvaardigheid in de bovenbouw havo/vwoLevende Talen Tijdschrift, 12(2), 14-24.
Welke eisen stellen docenten van andere vakken dan Nederlands en hoe verhouden die zich tot het referentiekader taal? In dit artikel verkennen Van der Leeuw & Meestringa de situatie bij de vakken biologie en economie in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Martin, J.R., & Rose, D. (2008). Genre Relations: Mapping Culture. London: Equinox.

Meestringa, T. (2000). Over de invoering van Taalgericht vakonderwijsLevende Talen Tijdschrift, 1(3), 20-30.

Platform Taalgericht Vakonderwijs (2016). Werken aan vaktaal (pdf, 1.2 MB). Jubileumspecial. Van 12 tot 18. Special.

Rose, D., & Martin, J.R. (2012). Learning to write, Reading to learn; Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. Sheffield: Equinox.

Schleppegrell, M.J. (2004). The language of schooling. a functional linguistics perspective. Mahwaj, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Silfhout, G. van (2015). Taal in elk vakDidactief 45(9), 22-23.
De auteur beschrijft in aan de hand van drie stappen met concrete voorbeelden de weg van DAT naar CAT: van dagelijks, algemeen taalgebruik naar meer abstract, academisch taalgebruik.