Rekenen-wiskunde

4 juli 2023

Bronnen

Boer, C. van den. (2003). Als je begrijpt wat ik bedoel. Een zoektocht naar verklaringen voor achterblijvende prestaties van allochtone leerlingen in het wiskundeonderwijs(Proefschrift Universiteit Utrecht). Utrecht: CD-ß Press.

Calor, S. (2010). Taalontwikkelende wiskundelessen. Amsterdam: Interfactultaire Lerarenopleidingen UvA.

Dekker, R., & Pijls, M. (2009). Wiskundig discussiëren in het VO: de rol van de docent. Amsterdam: ILO.

Eerde, D. van. (2005). Taalontwikkeling in de wiskundelesLevende Talen Tijdschrift 6(1), 12-18.

Eerde, D. van. (2016). Rekenen en taal: samen sterker; Meer aandacht voor taal in de rekenles bevordert het leren in beide vakken. MeerTaal 3(3), 28-30.

Eerde, D. van, Hajer, M., & Prenger, J. (2008). Promoting mathematics and language learning in interaction. In J. Deen, M. Hajer, & T. Koole, Interaction in two multicultural mathematics classrooms, mechanisms of inclusion and exclusion. Amsterdam: Aksant.

Eerde, H.A.A. van. (2009). Rekenen-wiskunde en taal: een didactisch duo. Panama-post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28(3), 19-32.
In dit artikel beschrijft de auteur onderzoeken naar de rol van taal bij het leren van rekenen-wiskunde en hoe de principes van taalgericht vakonderwijs specifiek voor het reken-wiskundeonderwijs zijn uitgewerkt, inclusief voorbeeldlessen.

Eerde, H.A.A. van. (2015). Rekenen op taal; vaktaal en schooltaal in de reken-wiskundeles. Volgens Bartjens, 35(1), 4-8.

Prenger, J. (2005). Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs (Proefschrift). Groningen: Rijksuniversiteit.

Prenger, J. (2007). Uitgerekend taal! Een onderzoek naar begripsproblemen bij wiskundeopgaven. Levende Talen Tijdschrift8(2), 10-16.
De rijke context en hoeveelheid taal in wiskundeopgaven zorgen ervoor dat zowel autochtone als allochtone taalzwakke leerlingen problemen ondervinden. In dit artikel beschrijft de auteur welke talige hindernissen leerlingen tegenkomen tijdens het oplossen van wiskundeopgaven.

Prenger, J. (2005). Werken aan taal via rekensommen. (pdf, 185 kB) Tijdschrift voor Remedial Teaching, 11(5), 10-13.
De auteur beschrijft hoe het vak rekenen-wiskunde goede aanknopingspunten biedt om aan de taalvaardigheid van leerlingen te werken.

Schleppegrell, M.J. (2007). The linguistic challenges of mathematics teaching and learning: A research reviewReading and Writing Quarterly, 23(2), 139-159.

Smit, J. (2014). 'En nu in rekentaal!' Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas. Levende Talen Tijdschrift15(3), 28-37.
In het promotieonderzoek van Smit staat de vraag centraal hoe leerkrachten in meertalige basisschoolklassen leerlingen kunnen ondersteunen bij het leren van taal die nodig is voor rekenen-wiskunde. Zij concludeert dat scaffolding-strategieën de vaktaalontwikkeling van leerlingen bevorderen.

Smit, J. (2013). Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms(Proefschrift). Utrecht: Universiteit Utrecht.