Mens en maatschappij

4 juli 2023

Bronnen

Boxtel, C. van, & Drie, J. van. (2010). Leer de vaktaal gebruiken; Taalgericht geschiedenisonderwijs helpt leerlingen de stof te begrijpenKleio, 51(3), 18-22.

Bots, R. (2000). De pest komt in Kampen. Werken aan vakinhoudelijke en taalvaardigheidsdoelen bij geschiedenisMoer, 31(4), 214-224.

Coffin, C. (2006). Historical discourse. The language of time, cause and evaluation. London: Continuum.

Drie, J. van (2012). Taalgericht vakonderwijs in de mens-en maatschappijvakken: een handreiking voor opleiders en docenten. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens-en Maatschappijvakken.
Het doel van deze publicatie is om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien hoe er in de lerarenopleidingen en in de klas gewerkt kan worden aan taalgericht vakonderwijs.

Drie, J. van (2015). Verbeteren van schrijfvaardigheid in de mens- en maatschappijvakken: een handreiking voor opleiders en docenten. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens-en Maatschappijvakken.
In deze publicatie worden handreikingen gegeven hoe je als docent aandacht kunt geven aan schrijfvaardigheid op zodanige wijze dat het vakspecifiek denken en redeneren ondersteund wordt.

Drie, J. van, Boxtel, C. van, & Stam, B. (2014). 'But why is this so important?'Discussing historical significance in the classroom. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 12(1), 146-168.

Drie, J. van, Braaksma, M., & Boxtel, C. V. (2014). Beter schrijven bij geschiedenis; effecten van schrijfinstructie op algemene tekstkwaliteit en historisch redeneren. Levende Talen Tijdschrift15(3), 3-14.
De auteurs doen verslag van hun onderzoek naar de effecten van algemene en van domeinspecifieke schrijfinstructies gericht op het schrijven bij geschiedenis, op algemene tekstkwaliteit en de kwaliteit van het historisch redeneren in de teksten.

Drie, J. van, Groenendijk, T., Braaksma, M., Janssen, T. (2016) Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken. Negen lesontwerpen onderzocht. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
In deze publicatie beschrijven de auteurs vijf ontwerpprincipes voor effectief schrijfonderwijs in de mens- en maatschappijvakken. Op basis van deze principes worden ook negen lessenseries beschrijven gericht op het ontwikkelen van schrijfvaardigheid in samenhang met vakspecifieke denk- en redeneervaardigheden.

Kneppers, L., & Lugt, R. van der. (2012). Economie in context; III-structured opdrachten voor vmbo-t. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

Montagne, B., Boxtel, C. van, & Drie, J. van. (2012). Taal in eindexamens soms te moeilijk; Onderzoek naar talige complexiteit. Kleio, 53(4), 39-44.

Prenger, J., & Glopper, K. D. (2014). Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Levende Talen Tijdschrift15(2), 27-36.
De auteurs beschrijven een experiment bij brugklasleerlingen waarin de effectiviteit werd nagegaan van het verbinden van het schrijfonderwijs bij Nederlands en het vakonderwijs bij geschiedenis en science.

Stam, B., & Drie, J. van. (2013). Talige dimensies van het geschiedenisonderwijs. Amsterdam/Utrecht: LEMM/Kenniscentrum Educatie Hogeschool Utrecht.

Stoel, G.L., Drie, J. van, & Boxtel, C. van. (2014). Teaching towards historical expertise; Developing a pedagogy for fostering causal reasoning in historyJournal for Curriculum Studies, 47(1), 49-76.

Zijlema, J. A. (2014). Complete en gestructureerde antwoorden op verklarende atlasvragen. Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA.