relaties en seksualiteit

31 mei 2024

Toelichting

Scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan de inhouden van kerndoel 38 (po) en kerndoel 43 (vo), maar mogen zelf kiezen welke leerlijnen en tussendoelen per bouw zei formuleren. Dit leerplankader is een voorbeeldmatige, niet verplichte, uitwerking die scholen kunnen gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. Dit leerplankader is tussen 2015 en 2017 ontwikkeld en onder andere afgestemd met Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, en met leraren

Relaties en seksualiteit

Seksualiteit ontwikkelt zich vanaf de geboorte en is een wezenlijk onderdeel van het menszijn gedurende het hele leven. Seksualiteit wordt geuit en ervaren in gevoelens, gedachten, opvattingen, rollen en relaties. Het thema relaties en seksualiteit houdt rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen en de leefwereld van kinderen en jongeren en is gebaseerd op een brede visie over seksuele gezondheid en welzijn.

Door kinderen van jongs af aan adequate kennis, waarden, normen en vaardigheden bij te brengen, zijn ze beter in staat om positieve relaties aan te gaan, te genieten van seksualiteit, zorg te dragen voor anticonceptie en gezinsplanning en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen en andermans seksuele gezondheid, weerbaarheid en welzijn.
De beschreven inhouden van het thema relaties en seksualiteit dragen hiertoe bij.

Relaties en seksualiteit kernt vier kernen:

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld

Bij de kern lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld gaat het om het ontwikkelen van inzicht in de anatomie en functie van de primaire en secundaire geslachtskenmerken van jongens en meisjes. Daarnaast gaat het om het ontwikkelen van een positief zelfbeeld over het eigen lichaam, ook in relatie tot de sociale omgeving.

Subkernen van lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld zijn:

  • lichamelijke ontwikkeling
  • zelfbeeld

Intieme relaties

Kinderen en jongeren kunnen verschillende soorten relaties onderscheiden (hetero, homo en biseksueel; respectvolle en niet respectvolle) en zijn in staat positieve intieme relaties te ontwikkelen.

De subkernen van intieme relaties zijn:

  • soorten relaties
  • relatievorming

Voortplanting, gezinsvorming en anticonceptie

Kinderen en jongeren kunnen uitleggen hoe de voortplanting verloopt, wat ze kunnen doen om wel of niet zwanger te worden of wat te doen na ongewenste zwangerschap.

De subkernen zijn:

  • voortplanting en gezinsvorming
  • a
  • anticonceptie

Seksualiteit

Kinderen en jongeren leren verschillende vormen van intimiteit kennen, ontwikkelen inzicht in wat seksualiteit inhoudt en kunnen daar op een positieve manier vorm aan geven, rekening houdend met ieders rechten, wensen en grenzen.

De subkernen van seksualiteit zijn:

  • seksualiteit
  • seksuele gezondheid en welzijn.