Afstemming met wiskunde

13 februari 2020

In 2007 heeft de werkgroep "Afstemming Wiskunde-Natuurkunde" haar eindverslag gepresenteerd aan de vernieuwingscommissies Wiskunde cTWO en Natuurkunde NiNa. In dat verslag staan een 25-tal aanbevelingen om tot een betere samenhang te komen tussen beide vakken.

Als onderdeel van de SLO-projecten Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken en Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's wiskunde en als vervolg op het werk van de 'Werkgroep samenhang 2007' heeft SLO een werkgroep Afstemming wiskunde-natuurkunde tweede fase ingesteld. De werkgroep heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd. Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde- of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies. Dit vindt u onder 'Afstemming wiskunde natuurkunde tweede fase'.

Een belangrijk raakvlak met de wiskunde is het gebruik van numerieke modellen om fysische processen te simuleren. De publicatie hierover is te vinden onder de link 'Modelleren en computermodellen in de β-vakken: Advies aan de gezamenlijke β- vernieuwingscommissies'.

Gezien de aanbevelingen van de werkgroep is een zinvolle bezigheid om op schoolniveau met de sectie wiskunde om tafel te gaan om tot afstemming te komen. Afstemming op inhoud, op tijdsplanning en begrippengebruik. Het 'rekenen' is bij de verschillende vakken een aanknopingspunt om samen te werken.

Het SLO-project Samenwerking met en ondersteuning van cTWO bij de vernieuwing van de examenprogramma's wiskunde is op zoek gegaan naar:

  • mogelijkheden tot samenhang en afstemming tussen wiskunde en de bètavakken met oog voor de verschillen in didactische aanpak, notaties en begripgebruik;
  • manieren om docenten bewust te maken van de overeenkomsten en verschillen van het gebruik van de wiskunde bij de verschillende vakken, gelet op de leerling die de verschillende werelden tot nu toe grotendeels zelf met elkaar moet (kunnen) verbinden. Docenten verder helpen om samenhang zichtbaar te maken voor de leerling;
  • bruikbaar lesmateriaal in de vorm van vraagstukken voor de wiskundedocent waarmee samenhang en afstemming zichtbaar worden en leerlingen geholpen worden om wiskunde effectiever, gemotiveerder en meer inzichtelijk toe te passen.

Het resultaat vind je onder links op: 'Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken: handreiking met voorbeeldmateriaal'.

Het project Samenhangend Leren Voortgezet Onderwijs (SaLVO) ontwikkelt lesmateriaal waarin de samenhang tussen wiskunde en de natuurwetenschappen wordt versterkt.

Het SaLVO-project streeft de volgende doelen na:

  • Ontwikkelen van voorbeeldlesmateriaal rondom een doorlopende leerlijn voor 'verbanden tussen grootheden';
  • Verzorgen van nascholing rondom het aanbrengen van samenhang tussen vakken in het algemeen en het leggen van 'verbanden tussen grootheden' in het bijzonder.