Afstemming met Nederlands en moderne vreemde talen

13 december 2019

Voor een goede afbakening van de bijdrage van het vak natuurkunde aan de taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is het van belang dat:

  • docenten natuurkunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) worden aangeboden en welke begrippen en strategieën daarbij voorkomen;
  • docenten Nederlands weten op welke problemen allochtone leerlingen kunnen stuiten bij het bestuderen van natuurkundige vakteksten en het gebruik van vakgerichte bronnen als vakliteratuur, artikelen voor populairwetenschappelijke én vakoverstijgende artikelen; natuurwetenschappelijk-journalistieke artikelen;
  • docenten zo mogelijk afspraken maken over examinering en beoordeling van de taalvaardigheden en informatievaardigheden in het schoolexamen.

Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen komen ze al gauw bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar animaties, schema's en afbeeldingen. Het is aan te bevelen dat ze bij natuurkunde vertrouwd raken met het verwerken van informatie van goed geïllustreerde Engelse en Duitse websites. Ook als voorbereiding op het vervolgonderwijs. Vooral omdat veel vakliteratuur hoofdzakelijk in het Engels en Duits gepubliceerd wordt, is kennis van deze moderne vreemde talen onontbeerlijk.

Voor docenten natuurkunde is het wenselijk dat ze zich een goed beeld vormen van het type Engelse en Duitse teksten waaruit vwo-leerlingen informatie moeten kunnen halen en verwerken in de betreffende vreemde taal of in het Nederlands.

Uit vernieuwende natuurkundeprojecten in Duitsland en Groot-Brittannië (Twenty First Century Science) komt volop leerlingenmateriaal beschikbaar dat zo duidelijk is dat het zonder vertaling in het Nederlandse onderwijs kan worden ingezet.

Veel lesmateriaal dat is ontwikkeld voor internationale scholen is via internet wereldwijd beschikbaar. Ook Nederlandse docenten en leerlingen kunnen hiervan gebruikmaken.