Afstemming met ANW en Wetenschapsoriëntatie

29 september 2021

Per 1 augustus 2015 is ANW niet langer verplicht voor alle leerlingen.​ De inhoud van het ANW-programma heeft overlap met enkele subdomeinen.

Het betreft uit Domein A Vaardigheden de volgende subdomeinen:

  • Subdomein A1: Taalvaardigheden;
  • Subdomein A3: Informatievaardigheden;
  • Subdomein A5: Ontwerpvaardigheden;
  • Subdomein A6: Onderzoeksvaardigheden;
  • Subdomein A7: Maatschappij, studie en beroep.

Bij ANW biedt het kerndomein Domein B: Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek brede mogelijkheden om in te zoomen op historische, actuele en toekomstige ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en technologie onder andere:

  • ontwikkeling van biomedische toepassingen, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend;
  • ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu;
  • historische ontwikkeling van het wereldbeeld in het perspectief van de periode.

Sommige scholen kiezen ervoor om ANW te blijven aanbieden. De natuurkundige contexten kunnen binnen ANW worden uitgewerkt. Hiermee kan voor leerlingen uit de natuurprofielen een overlap met het natuurkundeprogramma worden voorkomen.

Sommige scholen kiezen ervoor om meer aandacht te schenken aan de wetenschappelijke toerusting van de vwo-leerling. Hiervoor zijn verschillende arrangementen ontwikkeld binnen 'Wetenschapsoriëntatie' waar in verschillende vakken gewerkt wordt aan academische vaardigheden en wetenschapsfilosofie. SLO heeft deze arrangementen uitgewerkt en gepubliceerd op de website wetenschapsorientatie.slo.nl.

Vanaf 2007 zijn de eindtermen ANW domein B voor havo identiek opgenomen in de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Bij elk van de drie vakken is er 40 slu gereserveerd. Uiteraard dienen de drie vakken de vakinhoud en de wijze van behandeling en toetsing op elkaar af te stemmen. Het is voor de hand liggend dat elk van de drie vakken de ANW-stof zal integreren in de kennisgebieden van het eigen vak.