Toelichting engels

15 oktober 2019

Een van de bekendste manieren om denkvaardigheden in te delen is de taxonomie van Bloom. Bloom benoemt analyseren, evalueren en creëren als hogere denkvaardigheden. Het blijkt in de praktijk voor Engels lastig om deze onderverdeling in hogere denkvaardigheden van Bloom te hanteren bij het verwerven van taal. Voor Engels is daarom gekozen voor de hogere denkvaardigheden kritisch denken, creativiteit en probleemoplossen ontleend aan het conceptuele kader van de 21e eeuwse vaardigheden (Thijs et al., 2012).

Het ontwikkelen van deze hogere denkvaardigheden bij het leren van een vreemde taal kan, net als bij een taaltaak, in de vorm van realistische opdrachten in een zo authentiek mogelijke context (dagelijks leven, publiek domein en opleiding) met als doel een concreet resultaat of product. Er is sprake van een open situatie, waarin de leerlingen zo zelfstandig mogelijk functioneren in de doeltaal. Beoordelingscriteria hebben enerzijds betrekking op de taakinhoud en de te ontwikkelen hogere denkvaardigheid, anderzijds op de talige kenmerken van de taakuitvoering.