Gebruik van projectopdrachten in de les

13 december 2019

De referentieopdrachten op deze website zijn summatief van karakter. Ze zijn bedoeld als een toets die uitsluitsel geeft of een kandidaat een of meer leerdoelen voldoende beheerst.

Het is ook mogelijk projectopdrachten te gebruiken met als doel dat leerlingen zich leerstof eigen maken. In dat geval zijn enkele aanpassingen noodzakelijk.

  • Om een projectopdracht te kunnen doen, dient een leerling te beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden. In een toetssituatie wordt een kandidaat geacht zich deze kennis en vaardigheden eigen gemaakt te hebben. In een leersituatie is dat meestal niet het geval en daarom dient de school daarin te voorzien.
  • Als het gaat om kennis van en vaardigheid met betrekking tot het gebruik van specifieke it-middelen, kan in veel gevallen volstaan worden met verwijzing naar instructiemateriaal zoals tutorials en instructiefilmpjes. Betreft het conceptuele kennis, dan is een vorm van interactieve instructie beter geschikt.
  • In het geval een leerdoel verwerving van inzicht behelst, verdient het aanbeveling dat er tijdens en vooral na afloop van de periode waarin leerlingen een projectopdracht doen, reflectie plaatsvindt op wat je kunt en moet leren van de opdracht.
  • Een projectopdracht in een leersituatie kan wel beoordeeld worden, maar dat hoeft niet met een cijfer. Het is beter dat leerlingen inzicht krijgen in wat ze goed en fout gedaan hebben. Daartoe kan gebruikgemaakt worden van de beoordelingsrubrieken en -schalen in de referentieopdrachten.