Domein B: kansrekening en statistiek

13 december 2019

​​​​​​​​​​​​​​​Subdomein B1: Combinatoriek

4.De kandidaat kan permutaties en combinaties herkennen en toepassen op combinatorische problemen en de bijbehorende formules interpreteren en verklaren.

Subdomein B2: Kansrekening

5.De kandidaat kan een toevalsexperiment verklaren in een kansmodel, de begrippen onafhankelijke gebeurtenis en voorwaardelijke kans hanteren, kansen berekenen met behulp van som-, complement- en productregel, en van een discrete toevalsvariabele de verwachtingswaarde berekenen.

Subdomein B3: Toevalsvariabelen

6.De kandidaat kan bij eindige kansmodellen uitgaande van een kansverdeling de verwachtingswaarde en de variantie berekenen en de rekenregels voor verwachtingswaarde en variantie voor zowel afhankelijke als onafhankelijke toevalsvariabelen toepassen op herhaaldelijk uitgevoerde kansexperimenten.

Subdomein B4: Kansverdelingen

7.De kandidaat kan in het binomiale en het (standaard-)normale verdelingsmodel de formules voor de kansverdeling, het gemiddelde en de variantie verklaren en gebruiken voor het berekenen van kansen, relatieve frequenties, grenswaarden, gemiddelden en standaardafwijkingen van discrete en continue verdelingen.

Subdomein B5: Het toetsen van hypothesen

8.De kandidaat kan nul- en alternatieve hypothesen formuleren, hierop kritisch reflecteren, en bijbehorende een- of tweezijdige toetsen uitvoeren bij binomiaal- of normaalverdeelde toevalsvariabelen.

Subdomein B6: Correlatie en regressie

9.De kandidaat kan samenhang tussen variabelen onderzoeken met correlatie- regressierekening,​waarbij het rekenwerk aan ICT wordt uitbesteed, en kan de resultaten interpreteren en beoordelen.

Subdomein B7: Profielspecifieke verdieping

10.De kandidaat kan de stof van wiskunde B gebruiken voor een profielspecifieke verdieping.

Over dit domein schrijft cTWO  in Denken & doen het volgende​.
"Voor NT-leerlingen is een kennismaking met dit domein zowel met het oog op de vervolgopleiding als op de algemene vorming relevant. Het blijkt een belangrijke wens van universitaire vervolgopleidingen als geneeskunde en technische studies. In het eerste programmavoorstel werd nog voorzien in de mogelijkheid om dit onderdeel gezamenlijk met wiskunde A aan te bieden. Dat bleek echter niet aan te sluiten bij de praktijk. Met de vernieuwing van de programma’s zijn deze onderdelen in wiskunde A en D uit elkaar gegroeid. In een subdomein wordt een profielspecifieke verdieping van kansrekening en statistiek voorgeschreven. Hierbij valt te denken aan meer theoretische achtergronden van kansmodellen of een onderwerp als wachttijden. Met name kunnen hierbij dwarsverbanden met de analyse worden gelegd. Bewust is er voor gekozen om, in tegenstelling tot de andere programma’s, ‘kansrekening’ als eerste woord in de titel van het domein te vermelden, om zo aan te geven dat de invulling van dit​ domein klassieker en theoretischer is dan bij de andere wiskundevakken. Overigens zal het domein Kansrekening en statistiek ook interessant zijn voor leerlingen in andere profielen die wiskunde B volgen; zij kunnen het domein in het vrije deel opnemen.​"

Je zou met een schuin oog naar het Statistiek-programma van domein E van vwo A kunnen kijken. Je ziet dan inderdaad dat de programma's verder uit elkaar liggen dan voorheen.

Ter vergelijking: Over domein E: Statistiek en kansrekening in het examenprogramma wiskunde A vwo schrijft cTWO in  Denken & doen​ het volgende.
De aanpak van het vernieuwde domein Statistiek en kansrekening is realistischer en sterker probleemgeoriënteerd geworden, onder meer door de focus op de analyse van echte data en de inzet van ICT daarbij. Leerlingen maken kennis met statistisch onderzoek (de empirische cyclus).​​​​

Suggesties:
  • Bestaat toeval? De bell-ongelijkheden (RUN/Landsman);
  • Combinatoriek en partities (UU/De Marez Oyens & Van de Leur);
  • De NLT-module Meten en interpreteren;
  • De NLT-module Zuiver drinkwater!
  • Interpretatie van kansen (RUN/Dekker & Landsman);
  • Kansrekening voor Wiskunde D (VU/Van den Brandhof);
  • Levende Statistiek (LUMC/De Wreede & Van Eeghen);
  • Van Fibonacci naar Chaos: deterministisch of stochastisch? (UvA/Pijls);
  • Wachttijdtheorie (De Goede & Van Asselt)​.