E2 Duurzaamheid

13 december 2019

De kandidaat kan met behulp van kennis van chemische processen aspecten van duurzaamheid in relatie brengen met ontwikkelingen in de chemie.

Mogelijk gerelateerde vakbegrippen en onderwerpen

Duurzame kringlopen - biomassa - biogas - bio-ethanol - groene chemie - stofkringlopen - afvalstromen - energiekringloop - energiestromen en kwaliteit van energie (energie omgezet naar warmte) - rookgasbehandeling - ozonlaag - chemie van de atmosfeer - mondiale voetafdruk - biopolymeren - koolstofvrije elektriciteitsproductie.

Informatiebronnen

Chemische Feitelijkheden van de KNCV

Projecten en praktische opdrachten

 • Een bedrijfsbezoek bijvoorbeeld via Jetnet met als thema duurzaamheid.
 • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
 • Een schrijfopdracht aan de hand van een aantal bronnen over duurzaamheid
  • beoordelen van milieueffecten van menselijke en industriële activiteiten;
  • groene productie van bijvoorbeeld medicijnen en voeding;
  • duurzame brandstoffen.

Modules nieuwe scheikunde

 • De scooter van de 21e eeuw
 • Biobrandstoffen
 • Ecoreizen bv deel 2 De Brandstof
 • Groene brandstof/bio-ethanol
 • Intelligente wasmiddelen
 • Groene chemie

Relatie andere subdomeinen

C7: Behoudswetten en kringlopen

E1: Kenmerken van innovatieve processen

F1: Industriële processen

F3: Energieomzettingen

G2: Milieueisen

G3: Duurzame chemische technologie (op grote schaal)

G4: Groene chemie