Posters en presentaties

14 augustus 2020

Als leerlingen een tijd aan een onderwerp werken, in de klas of erbuiten, krijgen ze soms de opdracht om de resultaten daarvan te presenteren met een poster of (PowerPoint)presentatie.

Soms telt zo'n product mee als deel van het schoolexamen. Als het een schoolexamenonderdeel betreft, stelt dat wel hogere eisen aan de opdracht en de beoordeling.

Opdracht​

Voor de docent moet het duidelijk zijn welke kennis en vaardigheden met de poster of presentatie getoetst worden. Welke algemene vaardigheden (bijv. omgaan met informatie of communiceren), welke vakvaardigheden (bijv. onderzoeken, waarderen en oordelen, beleven of systeemdenken) en welke vakinhoudelijke kennis en welk inzicht (bijv. in de taxonomie) worden met de poster of de presentatie beoordeeld?

Voor leerlingen moet duidelijk zijn welke eisen er aan het product gesteld worden op het gebied van inhoud en vorm. Bijvoorbeeld welke informatie de presentatie moet bevatten over een diersoort of de afmetingen van de te maken poster. En ook of er een logboek bijgehouden moet worden van de bestede tijd en verrichte acties.

Beoord​eling

Het is belangrijk dat leerlingen van tevoren weten op welke punten beoordeeld wordt, welke criteria daarbij gehanteerd worden en hoe die criteria onderling gewogen worden. Een scorelijst of rubric kan een handig instrument bij de beoordeling zijn, maar ook een goede manier om over de beoordeling met leerlingen te communiceren, vooraf en achteraf.

Om de kwaliteit van de beoordeling te verhogen, zou een tweede beoordelaar (docent of TOA) ingezet kunnen worden. Zeker bij posters of presentaties die ingeleverd worden, is dat goed uitvoerbaar.

Voorb​eelden

Twee voorbeelden van opdrachten, één voor een poster en één voor een presentatie.

  • Een opdracht​​​​​ en beoordeling (pdf, 7.6 MB) voor een poster over een met uitsterven bedreigde diersoort uit de Cito-uitgave Het maken van toetsen bij methoden (1999).
    • Klas: onderbouw; Type opdracht: informatie zoeken en presenteren op een poster; Groeperingsvorm: individueel; Product: poster; Beoordeling: beoordelingslijst met maximaal 25 punten voor informatie- en onderzoeksvaardigheden (5), vakinhoud (10) en presentatievaardigheden (10).
  • De opgave (pdf, 210 kB) en het correctievoorschrift (pdf, 71 kB) van 'In de keuken', de eerste context uit de CVBO-module Ben jij er ook?. Gemaakt voor 4 vwo op het Segbroek College te Den Haag. De leerlingen sluiten die eerste context af met het elektronisch inleveren van een presentatie.
    • Klas: 4 vwo; Type opdracht: informatie verzamelen over gewenste en ongewenste organismen in de keuken en deze samenvatten op dia's; Groeperingsvorm: groepjes van twee; Product: een powerpointpresentatie van 19-35 dia's, digitaal in te leveren; Beoordeling: rubric .