Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma voor biologie bestaat voor zowel havo als vwo uit de domeinen A t/m F. Al deze domeinen zijn opgebouwd uit subdomeinen.

Voor elke subdomein is vastgesteld of deze getoetst wordt in het landelijke centraal schriftelijk eindexamen (CE). Alle subdomeinen die landelijk getoetst worden zijn nader gespecificeerd in de syllabi van het College voor Toetsing en Examens (CvTE). Deze syllabi zijn te vinden op www.examenblad.nl.

Domein A beschrijft vaardigheden. Alle subdomeinen uit domein A moeten getoetst worden in het schoolexamen en bijna alle subdomeinen worden ook landelijk getoetst. Alleen subdomein A10 Beleven wordt niet landelijk getoetst.
De domeinen B t/m F beschrijven kennis waarvan een deel van de subdomeinen landelijk getoetst worden. Deze hoeven niet in het schoolexamen getoetst te worden, maar het mag wel. Alle overige subdomeinen moeten getoetst worden in het schoolexamen. Via de onderstaande tabellen zijn mogelijke specificaties te vinden voor deze subdomeinen te vinden.

Subdomeinen die niet landelijk getoetst worden, mogen op schooleigen wijze ingevuld worden. Dat betekent dat deze subdomeinen in het schoolexamen getoetst moeten worden, maar de specificaties in deze handreiking zijn slechts richtinggevend en niet verplicht. De codering en de opmaak van de specificatie is gelijkend aan die van de syllabi van het CvTE. Dat betekent dat er voor elke eindterm een aantal mogelijke specificaties is geformuleerd. Waar relevant staan achter de specificaties één of meerdere mogelijke deelconcepten. Deelconcepten die ook in het centraal eindexamen getoetst zouden kunnen worden, zijn schuingedrukt. Verder is ook aangegeven met welke andere subdomeinen de betreffende specificatie overlapt.

In de tabellen gebruiken we dezelfde codering als in de vernieuwde syllabi biologie havo en vwo van het CvTE. In de vernieuwde syllabi wordt gewerkt met de domeinen A, M, O en P. De vernieuwde syllabi zijn ingegaan per cohorten HAVO 2022-2024 en cohort VWO 2022-2025. Bij elk subdomein is ook de domeincode uit het examenprogramma weergegeven.