Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Leerlingen hebben er baat bij dat er voor begrippen zoals energie en kans bij verschillende vakken dezelfde definities gebruikt worden.

Of dat op zijn minst aangegeven wordt waarin de interpretaties verschillen. Ook helpt het leerlingen als ze worden gewezen op contexten waarbinnen de betreffende begrippen bij andere vakken worden aangereikt. Het schoolexamen biedt veel mogelijkheden om te komen tot meer samenhang tussen vakken. Gebruik de ruimte in het schoolexamen om nog meer aan afstemming of zelfs samenhang te doen. De afstemming kan op vakinhoudelijk gebied plaatsvinden, de vorm aannemen van een project of voor individuele leerlingen gestalte krijgen in een profielwerkstuk.

Overleg

Voor een goede afstemming van onderwijs en toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg noodzakelijk. Voldoende tijd voor structureel overleg met collega's van andere vakken is daarbij van groot belang.