Overeenkomsten en verschillen havo/vwo

13 december 2019

De vakvernieuwingscommissie heeft voor zowel vwo als havo een volwaardig programma proberen samen te stellen.

Hoewel de havo het met minder studielasturen en onderwijstijd moet stellen dan vwo, heeft de commissie dit argument niet gebruikt om arbitrair onderwerpen te schrappen uit het havo-programma. Ten principale liggen inhoudelijke keuzes ten grondslag aan het onderscheid tussen het havo- en het vwo-programma.

Daarnaast geldt er een verschil in benadering. Voor havo zijn de globale eindtermen vooral toepassingsgericht, vwo-eindtermen zijn, naast toepassingsgericht, in sommige gevallen beschouwender en analytischer. Dit verschil komt tot uiting in de formulering van de eindtermen.

Verder gelden voor Domein C ‘Interne organisatie en personeelsbeleid’, domein D ‘Investeren en financieren’, domein E ‘Marketing’ en domein F ‘Financieel beleid’ voor vwo extra (en uitgebreidere) globale eindtermen. Richting domein H 'Keuzeonderwerpen' komt het verschil onder andere tot uiting in de omvang in termen van studielasturen.

Het verschil in eindtermen die in het centraal examen getoetst worden, zijn in syllabi van het College van Toetsing en Examens te vinden. ​Voor wat betreft het schoolexamen zijn deze punten in Toetsen in het schoolexamen uitgewerkt.