Schrijfkaders

11 maart 2024

Een schrijfkader is een tekst waarvan alleen de beginzinnen zijn gegeven. Leerlingen moeten de tekst aanvullen, bijvoorbeeld op basis van voorkennis of het geleerde. Het helpt leerlingen te formuleren. Zo doen ze ook ervaring op met verschillende (nieuwe) genres zoals een practicumverslag. De mate van steun bij het schrijfkader kan variëren:

  • alleen beginzinnen zijn gegeven
  • vooral te gebruiken vakwoorden
  • met gebruikmaking van een eerder gemaakt schema

Schrijfkaders kunnen vakspecifiek ingevuld worden door bijvoorbeeld beginzinnen te wijzigen. Er bestaan schrijfkaders voor verschillende tekstsoorten, bijvoorbeeld een verslag, een vergelijkende tekst, een overtuigende tekst, enzovoort.

Voorbeelden schrijfkaders

Verslag

Over het onderwerp ...... wist ik al.....
Ik heb nu geleerd dat....
Ook heb ik geleerd dat...
Iets anders wat ik te weten ben gekomen, is dat....
Tot slot heb ik geleerd dat...

Vergelijken: overeenkomsten

Hoewel een … en een ... verschillend zijn, lijken ze ook op elkaar.
Ze hebben bijvoorbeeld allebei …
Een andere overeenkomst is dat een … en een … beiden ….
De ... is net zo … als ...
De .... lijkt op ....., want …
Tot slot zijn ze allebei ....

Mening geven

Mijn mening over ..... is dat.....
Ik heb een aantal argumenten voor mijn mening.
Ten eerste ...
Ten tweede...
Ten derde...
Sommige mensen zijn het niet met mij eens. Zij vinden bijvoorbeeld dat....
Hun argument is dat....
Ze hebben volgens mij ongelijk, want…
Wat ik vind is dus ….

Extra taalsteun kan bestaan uit het geven van vakwoorden die gebruikt moeten worden in de tekst. Bij het geven van een mening over klimaatverandering ziet de opdracht voor leerlingen er dan als volgt uit:

Mening geven over…

Geef je mening over de rol van mensen (bijvoorbeeld door het gebruik van auto's, industrie, enzovoort) bij de klimaatverandering (opwarming van de aarde). Gebruik de volgende woorden: opwarming, zon, CO2, broeikaseffect, poolkap, ijs, verwoestijning, stand van de aarde ten opzichte van de zon, houtkap, energiegebruik

Mijn mening over ..... is dat.....
Ik heb een aantal argumenten voor mijn mening.
Ten eerste ...
Ten tweede...
Sommige mensen zijn het niet met mij eens. Zij vinden bijvoorbeeld dat....
Hun argument is dat....
Een ander argument is dat...
Ik vind dat ze ongelijk hebben, omdat....​