Spellen


Er is een sterke roep om effectiever spellingonderwijs. De afgelopen tijd klaagden veel Nederlanders in de pers over het slechte spellen van leerlingen en studenten uit alle vormen van onderwijs. Diverse opleidingen na het voortgezet onderwijs nemen tegenwoordig spellingtoetsen af en bieden remediërend onderwijs aan op het gebied van het spellen van de werkwoordsvormen.

Over wat leerlingen feitelijk beheersen, zijn alleen onderzoekgegevens uit de jaren tachtig en negentig bekend. Het beeld uit dit onderzoek: veel leerlingen maken aan het einde van het basisonderwijs spelfouten, van allerlei aard. Alle onderzoeken rapporteren dat interpunctie onder de maat blijft.

In het basisonderwijs komt (bijna) alle leerstof voor spelling en interpunctie aan de orde. 
Dat blijkt uit de verwachtingen van de Cito-toets en uit het Inspectierapport Spellenderwijs. Methodes besteden in de onderbouw veel aandacht aan de werkwoordsspelling, aan het gebruik van leestekens (vooral punt, vraagteken, uitroepteken en hoofdletters) en aan meervoudsvorming van zelfstandige naamwoorden.

Toch lijkt deze aandacht voor spelling niet effectief genoeg. Er moet sprake zijn van:

  • ​​​duidelijk omschreven doelen
  • een effectieve did​actiek.

downloads