Formuleren


Het lijkt of steeds meer leerlingen en studenten moeite hebben met het formuleren van goede zinnen voor een tekst. Docenten, maar ook de landelijke dagbladen uiten hun zorgen. De problematiek betreft niet alleen de vorm: zinsbouw en spelling, maar ook de motivatie om aandacht aan een schrijftaak te geven en het onder woorden kunnen brengen van gedachten.

Het leren formuleren van zinnen gaat verder dan oefenen in stijl ​en grammatica. Formuleren omvat meer dan alleen zinsbouw op grammaticaal en syntactisch niveau. Voor formuleren zijn wat je wilt overbrengen en de context waarin dat moet plaatsvinden minstens zo belangrijk.

De onderbouw van het voortgezet onderwijs besteedt aandacht aan schrijfvaardigheid. Uit de doel​en voor schrijfonderwijs en de methodes blijkt dat het werken aan grammaticale kennis de overhand heeft en dat slechts incidenteel gewerkt wordt aan taalbeschouwing op zinsniveau en aan functionele schrijfoefeningen.

T​ips en lesvoorbeelden laten mogelijkheden zien om het leren schrijven van zinnen op een andere manier te benaderen.