Uitwerking bij W&T - Generieke vaardigheden

9 oktober 2019

VOORBEELDEN VAN TAALVAARDIGHEDEN
De leerling kan:
Informatievaardigheden
 • het informatieprobleem vaststellen
 • bepalen welke informatie nodig is
 • betrouwbare bronnen selecteren
 • informatie opzoeken in duidelijk geordende (digitale) naslagwerken, zoals woordenboeken, telefoongids en dergelijke
 • schematisch informatie lezen en relaties met de tekst expliciteren
 • eenvoudige informatieve teksten lezen en begrijpen, zoals (digitale) zaakvakteksten in naslagwerken, op internet en in eenvoudige schematische overzichten
 • informatie selecteren, ordenen (bijv. met mind map) en verwerken
 • omgaan met media en technologische hulpmiddelen, waaronder hulpmiddelen en aanpassingen voor de beperking, die de redzaamheid vergroten (kerndoel 5 so)
Communiceren en daarbij vaktaal gebruiken
 • korte eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit zijn of haar eigen directe leefwereld
 • informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weergeven en daarbij gebruik maken van relevante begrippen (vaktaal)
 • zich naar vorm en inhoud uitdrukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het geven van instructie en bij het discussiëren
 • eigen gedachten en gevoelens en die van anderen kunnen uitdrukken
 • respectvol luisteren en kritiseren van anderen
 • informatie beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is leren met argumenten te reageren
 • redeneren vanuit waarnemingen en door deze te koppelen aan conceptuele kennis argumenten verzamelen voor een conclusie of verklaring
 • vaktaal en notaties toepassen bij het maken van een presentatie of verslag van een onderzoek of ontwerp
VOORBEELDEN VAN REKEN-WISKUNDIGE VAARDIGHEDEN
De leerling kan:
 • rekenkundige bewerkingen toepassen met getallen
 • rekenen met en toepassen van verhoudingen
 • meten en rekenen met grootheden en eenheden
 • informatie verwerken in tabellen en grafieken en tabellen en grafieken kunnen interpreteren
VOORBEELDEN VAN REFLECTEREN OP LEREN
De leerling kan:
 • realistische doelen stellen
 • zowel in positieve als in negatieve zin op eigen handelen en leren reageren
 • ontwikkeling van eigen kennis en inzichten verwoorden
 • hiaten in kennis signaleren
 • ontwikkeling van eigen leerproces verwoorden
VOORBEELDEN VAN SAMENWERKEN
De leerling kan:
 • rol(len) herkennen
 • hulp vragen, geven en ontvangen
 • onderhandelen en afspraken maken
 • verschillen respecteren tussen groepsleden
 • functioneren in heterogene groepen
 • leren omgaan met conflictsituaties (thema 4 so)