Componenten van W&T - Generieke vaardigheden

13 november 2019

Vaardigheden voor alle vakken

Generieke vaardigheden zijn vaardigheden die leerlingen bij alle vakken gebruiken. Door ze te gebruiken binnen wetenschap en technologie kunnen leerlingen deze vaardigheden verder ontwikkelen. Generieke vaardigheden zijn bijvoorbeeld de vaardigheden die leerlingen bij taal- en reken-wiskunde leren. Maar ook de 21e eeuwse vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en probleemoplossend vermogen zijn toepasbaar verschillende vakken. Ook zijn er overeenkomsten tussen de taal- en reken-wiskunde vaardigheden en de 21e eeuwse vaardigheden. Zo maken leerlingen bij de 21e eeuwse vaardigheid communiceren gebruik van taalvaardigheden op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie.

Taal en rekenen en W&T

W&T onderwijs zorgt voor betekenisvolle inhouden voor taal- en rekenonderwijs. Bij onderzoeken zullen leerlingen gesprekken voeren over de vraag en met elkaar discussiëren om een onderzoekbare vraag te formuleren. Ze zullen redeneren over de gevonden onderzoeksresultaten en argumenteren over de gevonden conclusies in relatie tot de onderzoeksvraag. Ze zullen informatie verwerven en verwerken tot een verslag en presentatie. Bij ontwerpen voeren leerlingen gespreken tijdens het signaleren en analyseren van het probleem, discussiëren en redneren ze over mogelijke oplossingen en het programma van eisen van de oplossing. Ze maken een verslag van het ontwerp, waarin ze de benodigde materialen en gereedschappen beschrijven. Bij dit alles zullen leerlingen relevante begrippen leren hanteren. Rekenvaardigheden komen aan bod als leerlingen op schaal een ontwerp tekenen, metingen uitvoeren en aflezen en de meetgegevens verzamelen en weergeven in tabel of grafiek.

21e eeuwse vaardigheden en W&T

Creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering worden beschouwd als de 21e eeuwse vaardigheden. W&T-onderwijs kan hier in voorzien. Belangrijk is dan dat de leraar leerlingen groepjes laat werken en vragen van leerlingen centraal stelt, ze zelfstandig laat samenwerken en zelf naar oplossingen laat zoeken, ruimte biedt voor creativiteit en met hen reflecteert op inhoud en proces door kritische reflectie. Het zijn elementen die in de component houding voorkomen, maar ook door de integratie met taal en rekenen waardoor W&T-onderwijs een antwoord kan zijn op vakkenintegratie en toerusting van leerlingen voor de 21e eeuw.

Bronnen

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (2008a). Over de drempels met taal. De niveaus voor de taalvaardigheid. http://www.taalenrekenen.nl/downloads/over-de-drempels-taal.pdf/

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der. (2014). Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader. Enschede: SLO.