Componenten van W&T - Generieke vaardigheden

21 december 2023

Vaardigheden voor alle vakken

Generieke vaardigheden zijn vaardigheden die leerlingen bij alle vakken gebruiken. Door ze te gebruiken binnen wetenschap en technologie kunnen leerlingen deze vaardigheden verder ontwikkelen. Generieke vaardigheden zijn bijvoorbeeld de vaardigheden die leerlingen bij taal- en reken-wiskunde leren. Maar ook de 21e-eeuwse vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en probleemoplossend vermogen zijn toepasbaar op verschillende vakken. Ook zijn er overeenkomsten tussen de taal- en reken-wiskundevaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden. Bij de 21e-eeuwse vaardigheid communiceren gebruiken leerlingen bijvoorbeeld mondelinge en schriftelijke communicatie.

Taal en rekenen en W&T

W&T onderwijs zorgt voor betekenisvolle inhouden voor taal- en rekenonderwijs. Bij onderzoeken voeren leerlingen gesprekken over de vraag en discussiëren om een onderzoekbare vraag te formuleren. Ze redeneren over de onderzoeksresultaten en argumenteren over de gevonden conclusies in relatie tot de onderzoeksvraag. Ze verwerven en verwerken informatie tot een verslag en presentatie. Bij ontwerpen voeren leerlingen gesprekken tijdens het signaleren en analyseren van het probleem, discussiëren en redeneren ze over oplossingen en wat daarvoor nodig is. Ze maken een verslag van het ontwerp, waarin ze de benodigde materialen en gereedschappen beschrijven. Hierbij leren leerlingen relevante begrippen te hanteren. Rekenvaardigheden komen aan bod als leerlingen op schaal een ontwerp tekenen, metingen uitvoeren en aflezen en de meetgegevens verzamelen en weergeven in tabel of grafiek.

21e-eeuwse vaardigheden en W&T

Creativiteit, kritisch denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering worden beschouwd als de 21e-eeuwse vaardigheden. W&T-onderwijs kan hierin voorzien. Belangrijk is dat de leraar leerlingen groepjes laat werken en vragen van leerlingen centraal stelt, ze zelfstandig laat samenwerken en zelf naar oplossingen laat zoeken, ruimte biedt voor creativiteit en met hen reflecteert op inhoud en proces door kritische reflectie. Het zijn elementen die in de component houding voorkomen, maar ook door de integratie met taal en rekenen, waardoor W&T-onderwijs helpt met vakkenintegratie en leerlingen toerust voor de 21e eeuw.

Bronnen

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (2008a). Over de drempels met taal. De niveaus voor de taalvaardigheid. http://www.taalenrekenen.nl/downloads/over-de-drempels-taal.pdf/

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der. (2014). Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader. Enschede: SLO.