Kerndoelen so

4 maart 2024

De kerndoelen vormen het belangrijkste (wettelijk) kader in je onderwijs. Ze geven aan wat je leerlingen moet aanbieden om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.

Ook voor het speciaal onderwijs gelden er kerndoelen. Je kiest voor één van de twee sets kerndoelen, afhankelijk van de onderwijsbehoeften van je leerlingen.

kerndoelen so

Kerndoelen speciaal onderwijs (4-12 jaar)

zijn voor vakken gelijk aan kerndoelen primair onderwijs (uitzonderingen voor kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs).

beschrijven uitdagingen die doelgroepen (clusters) voor bepaalde leergebieden kunnen ervaren

Kerndoelen zml/mg (4-12 jaar)

zijn specifiek ontwikkeld voor zeer moeilijk lerenden en leerlingen met ernstig meervoudige handicap

beschrijven uitdagingen die specifieke clustergroepen voor bepaalde leergebieden kunnen ervaren

Leergebied overstijgende kerndoelen

Beschrijven in 7 doelen brede vorming

Leergebied overstijgende kerndoelen (zml/mg)

Beschrijven in 9 doelen brede vorming

Nederlandse taal

(gelijk aan kerndoelen po)

Nederlandse taal

(zml/mg)

Nederlandse gebarentaal

n.v.t.

Engels

(gelijk aan kerndoelen po)

n.v.t.

Friese taal

(gelijk aan kerndoelen po)

n.v.t.

Rekenen en wiskunde

(gelijk aan kerndoelen po)

Rekenen en wiskunde

(zml/mg)

Oriëntatie op jezelf en de wereld

(gelijk aan kerndoelen po +1 doel extra voor leerlingen die doof/slechthorend zijn)

Oriëntatie op jezelf en de wereld

(zml/mg)

Kunstzinnige oriëntatie

(eigen set aan kerndoelen so)

Kunstzinnige oriëntatie

(zml/mg)

Bewegingsonderwijs

(eigen set aan kerndoelen so)

Bewegingsonderwijs

(zml/mg)

De kerndoelen zijn ook uitgewerkt in leerlijnen en ontwikkelingslijnen:

TULE

TULE zijn Tussendoelen & Leerlijnen die laten zien hoe de inhoud van het curriculum over de groepen 1 tot en met 8 van het primair onderwijs verdeeld zou kunnen worden. TULE is een website met een overzicht van kerndoelen voor het primair onderwijs en daaruit afgeleide tussendoelen. TULE kan ook heel goed als inspiratiebron dienen voor het speciaal onderwijs. Op Leerplan in beeld vindt u informatie over de inhoudelijke aansluiting van het primair onderwijs op het voortgezet onderwijs.

CED-leerlijnen

Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Ze zijn onmisbaar bij het realiseren van hoge en doelgerichte onderwijsopbrengsten. De CED-Groep heeft leerlijnen ontwikkeld voor alle doelgroepen in het speciaal en primair onderwijs.

Ontwikkelingslijnen (4-20 jaar)

Er zijn vier ontwikkelingslijnen ontwikkeld voor leerlingen die ernstig meervoudig beperkt (emb) zijn en een zeer laag (cognitief) functioneringsniveau hebben. Het gaat om leerlingen met een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/ staan).