Kennisdimensie

15 oktober 2019

Binnen de kennisdimensie wordt een onderscheid gemaakt in:

  • feitenkennis
  • conceptuele kennis
  • procedurele kennis
  • metacognitieve kennis

Bij feitenkennis gaat het om kennis van basiselementen zoals termen, begrippen, details en gebeurtenissen die van belang zijn in het betreffende vak.

Conceptuele kennis of begripskennis betreft kennis over elementen die deel uitmaken van een grotere structuur en over onderlinge verbanden of relaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om abstracte begrippen en relaties tussen concrete begrippen, om principes, wetmatigheden, theorieën of modellen.

Procedurele kennis heeft betrekking op kennis over hoe iets te doen. Denk aan manieren van onderzoek, algoritmen, technieken en methoden.

Metacognitieve kennis gaat over zelfkennis en zich bewust worden van de eigen kennis en het eigen leerproces.