Kerndoelen

10 april 2019

De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke leerplankaders in het primair onderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling. In de praktijk hebben veel scholen behoefte aan concretisering. Om scholen meer houvast te bieden, heeft SLO ook tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld.

Van eindtermen naar kerndoelen

In 1993 worden de bestaande eindtermen voor het primair onderwijs vervangen door 122 kerndoelen. Vergeleken met de eindtermen zijn het er minder en zijn ze minder gedetailleerd. Verder zijn het streefdoelen en geen beheersingsdoelen: kerndoelen brengen alleen een inspanningsverplichting met zich mee, geen resultaatverplichting.

Grotere leergebieden

Twee jaar later is er alweer behoefte aan een herziening. Het aantal doelen wordt verder teruggebracht naar 103. De nieuwe doelen bestrijken vaker wat grotere leergebieden in plaats van afzonderlijke vakgebieden. Ook komen er leergebiedoverstijgende kerndoelen bij. Die gaan bijvoorbeeld over het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfbeeld bij leerlingen, leerstrategieën en omgaan met ICT. Leraren vinden deze doelen goed passen bij het basisonderwijs.

Minder kerndoelen

Sinds 2006 is de derde generatie kerndoelen van kracht. Het zijn er nog maar 58 en ze bestrijken grotere leergebieden: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. De kerndoelen voor elk leergebied beginnen met een karakteristiek van dat leergebied. De leergebiedoverstijgende doelen staan niet langer apart vermeld. Ze zijn zoveel mogelijk opgenomen in de kerndoelen per leergebied.

TULE

Deze laatste generatie kerndoelen is op alle basisscholen ingevoerd. Het voordeel van globale doelen is dat ze veel ruimte bieden voor eigen keuzes, prioriteiten en profilering van de school. De keerzijde is dat ze weinig houvast bieden. Daarom heeft SLO Tussendoelen & Leerlijnen (TULE) voor het primair onderwijs gemaakt. TULE laat zien hoe de inhoud van het curriculum over de groepen 1 tot en met 8 verdeeld zou kunnen worden.