Kerndoelen

22 november 2023

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud van het primair onderwijs. Kerndoelen laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het basisonderwijs. Het gaat om een globale beschrijving van belangrijke onderwijsinhouden.

De inhoud is in de kerndoelen niet heel precies omschreven. De wetgever geeft op die manier scholen de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van hun onderwijs. In de praktijk hebben veel scholen behoefte aan concretisering. Om scholen meer houvast te bieden, heeft SLO uitwerkingen gemaakt bij de kerndoelen.

Huidige (geldende) kerndoelen

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Het zijn er 58 en ze bestrijken de leergebieden: Nederlands, Engelse taal, (Friese taal), rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. De kerndoelen voor elk leergebied worden voorafgegaan door een beschrijving van de karakteristiek van het leergebied. Een overzicht van de kerndoelen met karakteristieken vind je in het kerndoelenboekje (pdf, 245 kB). De kerndoelen staan ook overzichtelijk op de site Leerplan in Beeld geselecteerd per leergebied.

Uitwerkingen bij de kerndoelen

SLO heeft in opdracht van OCW kort na de invoering van de kerndoelen in 2006 met TULE een voorbeeldmatige uitwerking gemaakt. TULE geeft per twee leerjaren voorbeelden van inhouden waaraan je kunt denken bij elk kerndoel. Deze vertaalslag van kerndoelen naar een voorbeeldmatige meer concrete uitwerking was nodig omdat de globale kerndoelen niet veel houvast geven. Maar ook TULE biedt scholen nog steeds veel ruimte voor eigen keuzes, prioriteiten en profilering van de school.

Meer recent is het aanbod opnieuw in kaart gebracht in de vorm van inhoudslijnen met aanbodsdoelen. De inhoudslijnen geven een meer compleet overzicht van het aanbod bij de kerndoelen van de verschillende leergebieden. Daarnaast is er ook een uitwerking voor het leergebied digitale geletterdheid beschikbaar.

benieuwd naar de actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s?