Netwerken en organisaties

4 juni 2024

Netwerken gecoördineerd vanuit SLO:

 • Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs 
  Het Landelijk Netwerk voor Taal in het basisonderwijs, een netwerk voor taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden. Organiseert twee maal per jaar netwerkdagen en verschillende kleinere bijeenkomsten rond thema's uit praktijk, wetenschap en beleid.
 • Platform Taalgericht Vakonderwijs
  Het Platform Taalgericht Vakonderwijs is een samenwerkingsverband tussen (op dit moment) 14 instellingen die hun kennis en ervaringen op het gebied van taalgericht vakonderwijs bundelen en verspreiden ten behoeve van scholen, docenten, schoolleiders en collega-instellingen.

Netwerken en organisaties waarbij SLO betrokken is:

 • Stichting NOB - Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
  De stichting ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het ministerie van OCW.
 • Nederlandse Taalunie 
  De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands en ontwikkelt beleid, producten en diensten, zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.

Netwerken en organisaties waarmee SLO contact onderhoudt:

 • Stichting Lezen 
  Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.
 • Expertisecentrum Nederlands 
  Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan een constante verbetering van het taalonderwijs in Nederland om het school- en maatschappelijk succes van grote groepen kinderen en jongeren te vergroten.
 • LOWAN PO en VO
  LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs.
 • LOPON2 
  LOPON2 is de Vlaams-Nederlandse vereniging voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal.
 • LVON
  Het LVON is het landelijke netwerk van lerarenopleidingen Nederlands bachelor. Het LVON werkt onder meer aan kwaliteitsborging, (herijking van) de kennisbasis en professionalisering van lerarenopleiders.
 • EdVenture
  EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Zij versterkt de positie van de onderwijsadviesbureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling.
 • Vereniging van Taalspecialisten
  Vereniging voor professionals die werkzaam zijn als taalspecialist bij een onderwijsadviesbureau, pabo en/of schoolbestuur in Nederland, Vlaanderen en Suriname.
 • LECSO
  LECSO is het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs.
 • Sectorraad Praktijkonderwijs
  De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland.

Tijdschriften

 • Tijdschrift Taal, voor opleiders en onderwijsadviseurs (SLO, Edventure, LOPON2).
 • MeerTaal, Nederlands tijdschrift over taalonderwijs op de basisschool (VanGorcum, SLO).
 • Fons, Vlaams tijdschrift voor leerkrachten Nederlands uit het kleuter-, lager, secundair, hoger en volwassenenonderwijs (Die Keure).


toon meer

Sector