Samenhang

25 juli 2023

Samenhang in het taalonderwijs kan verschillende vormen aannemen: er kan sprake zijn van samenhang binnen het schoolvak Nederlands en samenhang tussen taalonderwijs en de vakken.

samenhang binnen het taalonderwijs

Bij samenhang binnen vakken gaat het bijvoorbeeld om samenhang tussen de verschillende inhoudelijke deeldomeinen en vaardigheden binnen het schoolvak Nederlands (taalonderwijs in het po).

Voor het po: taaldomeinen in samenhang

Op deze pagina's vind je informatie over hoe je tot meer samenhang in je taallessen kunt komen door taaldomeinen (lezen, schrijven, mondeling, taalbeschouwing...) met elkaar te verbinden in je lespraktijk. De site biedt achtergrondinformatie, praktische lesvoorbeelden en suggesties voor samenhangend taalonderwijs.

Voor het vo: geïntegreerd lezen en schrijven

Op deze pagina's vind je informatie over geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs. De site is een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten Nederlands die meer samenhang in en tussen hun lees- en schrijflessen willen aanbrengen.

samenhang tussen het taal- en vakonderwijs

Samenhang tussen vakken kan verschillende verschijningsvormen aannemen: van afstemming tussen vakken waarbij de klassieke vakkenstructuur en de daaraan gekoppelde vaklessen gehandhaafd blijven tot aan volledig geïntegreerd onderwijs waarin de vakken als zodanig niet meer herkenbaar zijn.

Voor het po: taal in de vakken

Op deze pagina's vind je informatie over hoe je samenhang creëert tussen taal en de andere vakken. Gelijktijdig werken aan vak- en taaldoelen door contextrijk onderwijs aan te bieden vol interactie en met taalsteun. De site biedt informatie over bronnen en lesvoorbeelden.

Voor het vo: taalgericht vakonderwijs

Op deze pagina's vind je informatie over hoe je naast het werken aan vakdoelen ook expliciet aandacht kunt besteden aan taalvaardigheid. Uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Die vak- en taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. De drie begrippen context, interactie en taalsteun zijn de kapstokken voor taalgericht vakonderwijs die in publicaties daarover steeds terugkomen. De site biedt lesvoorbeelden en materialen voor taalgericht vakonderwijs in het vo.

contactpersoon

Anne Christien Tammes 270

toon meer