Wat houdt de vernieuwing in

13 december 2019

Sinds 2003 wordt gewerkt aan de vernieuwing van de exacte vakken in de tweede fase. De aanleiding voor deze vernieuwing van de bètavakken werd gevormd door enerzijds maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds knelpunten in het vo-onderwijs in de bètavakken. Hoewel de details per vak verschillen, worden de volgende aspecten als aanleiding voor de vernieuwing door de diverse commissies, verenigd in β5, onderschreven:

 • Maatschappelijke ontwikkelingen:
  • Wetenschap en technologie ontwikkelen zich snel. Voor deze actuele ontwikkelingen is te weinig aandacht en ruimte in de vigerende programma's.
  • Een toename in de instroom in bèta- en techniekopleidingen in het hoger onderwijs is gewenst.
 • Knelpunten in het vo-onderwijs in de bètavakken:
  • De programma's worden door veel leerlingen als te weinig aantrekkelijk en relevant ervaren. Dit houdt onder andere verband met het gebrek aan actualiteit en is een van de oorzaken van de te geringe instroom.
  • De verschillende programma's tonen te weinig samenhang binnen de vakken en tussen de vakken.
  • Er is sprake van een onbevredigende aansluiting met het hoger onderwijs.
  • Er is sprake van overladenheid van de programma's.

Het doel van de vernieuwing van de examenprogramma's is om adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen en gesignaleerde knelpunten op te lossen. Om dit doel te bereiken hebben de verschillende vakvernieuwingscommissies ervoor gekozen om (in meer of mindere mate) de nieuwe eindtermen te formuleren aan de hand van contexten en concepten. Contexten kunnen in de visie van de vernieuwingscommissies bijdragen aan actueler, relevanter en meer samenhangend onderwijs en de inbreng van het hoger onderwijs in het voortgezet onderwijs bevorderen, waarbij een doelmatige keuze van concepten de overladenheid kan terugdringen.

Scholen zijn vrij om te bepalen hoe zij de gesignaleerde knelpunten willen oplossen. Dit betekent dat zij een vertaalslag moeten maken van landelijke programma's naar hun eigen onderwijs. Om hen hierbij behulpzaam te zijn zouden wij willen suggereren de oplossing te zoeken in:

 • (wetenschappelijke) actualiteit en relevantie;
 • werken met contexten en concepten;
 • afstemming en samenhang tussen bètavakken;
 • aansluiting met hoger onderwijs.

Alle scholen hebben de nieuwe programma's per 1 augustus 2013 in de vierde klas van havo en vwo ingevoerd. Wanneer docenten en scholen bij de invoering aandacht schenken aan minimaal een van de vier genoemde punten, dragen zij aan de beoogde vernieuwing bij.

In 2012-2013 heeft SLO een nulmeting uitgevoerd onder docenten en leerlingen. Het resultaat hiervan is gepubliceerd onder 'Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing'.