Verschil tussen havo en vwo

13 december 2019

De examenprogramma's voor lichamelijke opvoeding in het havo en het vwo zijn identiek geformuleerd. Er is geen inhoudelijk onderscheid gemaakt tussen de eindtermen voor havo en vwo.

Het belang van het programma lichamelijke opvoeding is voor leerlingen van havo en vwo ook gelijk, namelijk de afronding van hun eigen sportoriëntatie en keuzeproces met het oog op bevredigende deelname aan bewegingscultuur in de breedste zin van het woord.

Er zijn mogelijk wel verschillen in de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die de leerlingen in het programma ervaren, de diepgang wat betreft kennis en inzicht en de mate van reflectie. Het is echter maar de vraag in hoeverre die verschillen samenvallen met het onderscheid havo en vwo of meer te maken hebben met de kwaliteiten van de leerlingen en de pedagogisch-didactische visie van de school.

De hierboven aangeduide verschillen komen pas tot uitdrukking bij het uitwerken van het examenprogramma in een schoolprogramma, leerdoelen en didactische aanpak. Specifieke mogelijkheden en ambities van een school kunnen daarbij worden benut. De geboden ruimte binnen de eindtermen maakt het voor elke school mogelijk om dit kwantitatieve en kwalitatieve onderscheid zelf te realiseren.